Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 10. 11. 2023
Rok oddaje: 11. 12. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je financiranje najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov za invalidska podjetja in najmanj dvajset projektov za zaposlitvene centre, v okviru katerih bodo oblikovani in izvedeni individualni načrti razvoja novih poslovnih modelov glede na potrebe posameznega invalidskega podjetja in zaposlitvenega centra (optimizacija poslovanja, posodobitev internih aktov, načrt za prilagoditev delovnih procesov idr.) ter glede na spreminjajoče se poslovno okolje, uvajanje sprememb na področju novih tehnologij (digitalizacija) in uvajanje prožnejših načinov dela. Pripravljeni bodo načrti kariernega razvoja in nabor ciljno usmerjenih usposabljanj ter izobraževanj za invalide in druge zaposlene, ki z invalidi sodelujejo v delovnem procesu.

Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa:
Sklop 1: Invalidska podjetja V okviru sklopa 1 se bo financiralo najmanj triintrideset projektov, katerih prijavitelji bodo invalidska podjetja z izbranimi projektnimi partnerji.

Sklop 2: Zaposlitveni centri V okviru sklopa 2 se bo financiralo najmanj dvajset projektov, katerih prijavitelji bodo zaposlitveni centri z izbranimi projektnimi partnerji.
 

Javni razpis predvideva financiranje projektnih aktivnosti za oba sklopa, glede na individualne potrebe invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, ki bodo potekale v dveh fazah:
Faza I:

 • izdelava analize stanja poslovnega modela,
 • izdelava nabora ukrepov za izboljšanje poslovnega modela,
 • izdelava individualnega načrta za posodobitev poslovnega modela in prilagoditev delovnih procesov,
 • svetovanje za posodobitev internih aktov in optimizacija poslovanja na ravni nastopanja na trgu.


Faza II:

 • izdelava individualnih načrtov kariernega razvoja zaposlenih invalidov,
 • priprava nabora ciljno usmerjenih usposabljanj in izobraževanj za invalide, ostale zaposlene in delodajalce, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter na dvigu digitalnih kompetenc,
 • izvedba ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj za invalide in ostale zaposlene, tudi delodajalce.

Specifična aktivnost, le za sklop 1 (invalidska podjetja):

 • zagotavljanje psihosocialne podpore vključenim invalidom.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujati invalidska podjetja in zaposlitvene centre k uvajanju prožnejših oblik dela. Izbrani projekti bodo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi naslavljali približevanje delodajalcev zmožnostim in sposobnostim invalidov, z uvajanjem prožnejšega načina dela (npr. organizacija dela na daljavo, gibljiv delovni čas, telovadba idr.), večjo podporo pri organizaciji delovnega procesa s strani delodajalca (npr. digitalizacija procesov, varno in zdravo delovno okolje idr.) ob hkratnem razvijanju kompetenc zaposlenih, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za prožnejše oblike dela.

KLJUČNI CILJ IN REZULTATI

Ključni cilj javnega razpisa je ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest, primernih tudi za najtežje ovirane delavce, z uvajanjem bolje prilagojenih delovnih mest za invalide in prožnejših načinov dela v zaposlitvenih centrih in invalidskih podjetjih, kar bo doseženo z zaključenimi projekti svetovanja, izobraževanja in usposabljanja v izbranih invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih.

CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA

Ciljna skupina javnega razpisa, sklop 1:

 • invalidska podjetja,
 • invalidi, zaposleni v invalidskih podjetjih,
 • drugi zaposleni v invalidskih podjetjih.


Ciljna skupina javnega razpisa, sklop 2:

 • zaposlitveni centri,
 • invalidi, zaposleni v zaposlitvenih centrih,
 • drugi zaposleni v zaposlitvenih centrih.

 

SKUPNA RAZPOLOŽLJIVA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa je 2.199.500,00 EUR brez DDV. Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) ni upravičen strošek.

OMEJITEV VIŠINE ZAPROŠENIH SREDSTEV

Ministrstvo bo financiralo izbrane projekte (najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov v sklopu 1 in najmanj dvajset projektov v sklopu 2) do največ 2.199.500,00 EUR brez DDV za celotno obdobje financiranja oziroma v znesku največ 41.500,00 EUR brez DDV na projekt. Projektno partnerstvo lahko zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta.

Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu de minimis
Izvajanje sofinanciranih projektov po tem javnem razpisu bo v celoti potekala na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih« (št. priglasitve M001-5022860-2023, 4. 10. 2023, trajanje sheme do 30. 6. 2024).

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV IN IZDATKOV

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil ministrstva iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o financiranju do najkasneje 30. 6. 2026.

UPRAVIČENI STROŠKI

Stroški projekta v okviru javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:

 • so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
 • so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
 • so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi.


V okviru javnega razpisa so upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer stroški dela projektnih partnerjev oziroma sodelujočih strokovnjakov s področja projektnih aktivnosti, in sicer:
Faza I
a) stroški dela izdelave analize poslovnega modela;
b) stroški dela izdelave nabora ukrepov za izboljšanje poslovnega modela;
c) stroški dela izdelave individualnega načrta za posodobitev poslovnega modela in svetovanja za prilagoditev delovnih procesov;
d) stroški svetovanja za posodobitev internih aktov in optimizacijo poslovanja na ravni nastopanja na trgu.
Faza II
e) stroški dela izdelave individualnih načrtov kariernega razvoja zaposlenih invalidov;
f) stroški dela za pripravo nabora ciljno usmerjenih usposabljanj in izobraževanj;
g) stroški dela z izvedbo ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj za invalide in ostale zaposlene, tudi delodajalce;
h) stroški zagotavljanja psihosocialne podpore vključenim invalidom (le pri sklopu 1).

Upravičeni stroški dela za projektne aktivnosti v okviru javnega razpisa so določeni kot standardni strošek na enoto (SSE) za osebje, ki je opredeljen kot urna postavka, skladno z Metodologijo za izračun standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela (Priloga št. 9).
Natančna opredelitev stroškov mora biti prikazana v Obrazcu št. 1: Prijavnica in v Obrazcu št. 2:

Finančni načrt, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije in morata biti oddana ob prijavi na javni razpis.
V primeru, da so upravičeni stroški nižji od odobrenih, je projektni partner upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih upravičenih stroškov.

Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški niso predmet financiranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
O neupravičeni porabi sredstev mehanizma govorimo, ko:
– stroški niso nastali v skladu s pravili Evropske unije ali nacionalnimi pravili,
– sredstva mehanizma niso bila porabljena v skladu z načrtom,
– se pri preverjanju ukrepov ugotovijo primeri goljufije, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja.
DDV ni upravičen strošek in ni krit v sklopu javnega razpisa.

ROK ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Rok za oddajo vloge na javni razpis je najkasneje do 11. 12. 2023 do 23.59.

Posamezni prijavitelj s projektnim(a) partnerjem(a) lahko predloži le eno vlogo za financiranje, v kateri morata biti vključeni obe fazi (faza I in faza II). V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za financiranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno na e-nosilcu podatkov (npr. USB ključku) posredovati tudi Obrazec št. 1: Prijavnico in Obrazec št. 2: Finančni načrt.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Zainteresirani prijavitelji in projektni partnerji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: gp.mddz@gov.si s pripisom »Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela«.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/jav-ne-objave/
Vprašanja je možno posredovati do 4. 12. 2023 do 12. ure, zadnji odgovori bodo objavljeni do 8. 12. 2023.

Dostop do razpisa: