Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Datum objave: 11. 3. 2022
Rok oddaje: 18. 3. 2022

 

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljevanju tudi vlagateljev) skupinske obnovitvene rehabilitacije: 

  • za zavarovane osebe s paraplegijo;
  • za zavarovane osebe s paralizo; 
  • za zavarovane osebe z multiplo sklerozo; 
  • za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi; 
  • za zavarovane osebe in otroke s cerebralno paralizo; 
  • za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze; 
  • za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo; 
  • za otroke s celiakijo. Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije.

Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani v skladu z Zakonom o društvih.

 

Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 2022 3.776.396,06 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.

 

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG 

Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, najkasneje do 18. 3. 2022.

 

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si. 

 

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM 

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 16. 3. 2022. 

 

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – skupinska obnovitvena rehabilitacija 2022«

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj