Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Datum objave: 11. 3. 2022
Rok oddaje: 25. 3. 2022

 

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni. 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša v letu 2022 1.883.046,00 EUR. Sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.

 

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG 

Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po pošti, osebno najkasneje do 25. 3. 2022, do 12. ure, ali priporočeno po pošti najkasneje do 25. 3. 2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si. 

 

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM 

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 23. 3. 2022. 

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na elektronski naslov: 

  • pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali 
  • darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj