Razpisovalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Datum objave: 5. 4. 2024
Rok prijave: 15. 4. 2024.

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Namen javnega razpisa je financiranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

VIŠINA SREDSTEV ZA FINANCIRANJE

Višina sredstev za financiranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v letu 2024 znaša 1.995.729,60 EUR. Organizator lahko izstavi e-račun za opravljeno storitev najkasneje do 30. 11. 2024

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti najkasneje do 15. 4. 2024

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si.

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

1. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko vlagatelj pošlje izvajalcu razpisa pisno zahtevo za dodatno pojasnilo najkasneje do 11. 4. 2024.

2. Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na elektronski naslov:

  • pristojne Območne enote izvajalca razpisa, s pripisom »Pojasnila – javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali
  • darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«