Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 19. 4. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis CRP 2022) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so določena s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2022«, in sicer: 

 • Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 
 • Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
 • Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje, 
 • Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje, 
 • Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA

 • dopolnitev teoretičnih in praktičnih izhodišč obravnave prostorskih dejavnikov za zdravo in aktivno življenje z vidika analize domačih in mednarodnih raziskav v povezavi z pandemijo Covid-19; 
 • priprava in testiranje meril in kazalnikov za oceno preskrbljenosti teh prostorov za aktivni življenjski slog v naseljih, na podlagi prostorskih dejavnikov in na primeru najmanj dveh izbranih občin (od tega vsaj ena mestna občina); 
 • opredelitev tipa in nivoja prostorskih podatkov za uporabo kazalnikov, analiza obstoječih možnosti njihovega zajema, preveritev njihove dostopnosti, kakovosti in izračunljivosti zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti; 
 • priprava predlogov za izboljšanje dostopnosti prebivalcev do zelenih površin v naselju; 
 • priprava orodja za evalvacijo ustreznosti planiranih in obstoječih prostorskih pogojev občin za zdrav življenjski slog; 
 • priprava in utemeljitev predloga za vključitev opredeljenih kazalnikov med Kazalnike zdravja v občini; – priprava predloga nadgradnje zajema prostorskih podatkov za potrebe izračuna in uporabe kazalnikov v natančnosti primerni za uporabo na ravni naselja.

 

VIŠINA SREDSTEV

Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 6.353.000,00 EUR. Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

 

UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z ZZrID in s Pravilnikom o CRP. 

Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.

 

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa in merila za izbor so natančno opisani v razpisni dokumentaciji. 

 

NAČIN IN ROK ODDAJE VLOGE

Prijavitelji se na razpis prijavijo s prijavno vlogo (ARRS-CRP-JR-Prijava-2022). Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. 

Prijava v papirni obliki 

Tiskano prijavo z vsemi izpolnjenimi obrazci (Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3), navedenimi v 9.  točki javnega razpisa, mora prijavitelj oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava – razpis za CRP 2022« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Obrazec 1 mora biti opremljen z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

Prijava v elektronski obliki 

V elektronski obliki mora prijavitelj oddati izpolnjene obrazce iz 9. točke javnega razpisa (Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3) na elektronski naslov  Prijava-RPROJ-CRP-2022@arrs.s

 

Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski obliki do vključno 19. 4. 2022 do 14. ure

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

gnejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

 

DODATNE INFORMACIJE 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs. gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana pri Ljiljani Lučić, na tel. 01/400-59-13 oziroma na elektronskem naslovu: lili.lucic@arrs.si vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj