Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 18. 2. 2022
Rok oddaje: 31. 3. 2022

 

 

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Predmet tega javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2022/23 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Programi profesionalnega usposabljanja (v nadaljevanju: programi) so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju. 

 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Pogoji za prijavo na ta javni razpis so: 

  • a. da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja, 
  • b. da so prijavljeni programi usklajeni z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zlasti usklajeni s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, ter s pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov, 
  • c. da so prijavljeni programi pripravljeni v skladu z določili tega javnega razpisa in vsebujejo obvezne podatke iz drugega odstavka in dokumentacijo iz tretjega odstavka 5. točke tega javnega razpisa, 
  • d. da so vsebine programov usklajene s cilji in ciljno skupino programov, 
  • e. da so prijavljeni programi namenjeni strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogočajo njihov strokovni in disciplinarni razvoj, 
  • f. da prijavljeni programi trajajo najmanj 8 ur, 
  • g. da je prijavitelj na podlagi Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 izpolnil vse pogodbene obveznosti oziroma v šolskem letu 2020/21 ni bil izvajalec programov kariernega razvoja, 
  • h. da je vsak program prijavljen samo enkrat. 3

 

Teme za prijavo predlogov programov 

Prijavitelj je dolžan predlog programa uvrstiti v eno od tem. Teme so splošne in prednostne. Prijavljeni programi (v splošnih in prednostnih temah) se ob izpolnjevanju Kriterijev za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23 (v nadaljevanju: kriteriji), objavijo v katalogu. Programi, ki so uvrščeni v prednostne teme, so lahko sofinancirani. 

Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo v naslednje splošne teme: 

1. predšolska vzgoja, 
2. osnovna šola, 
3. glasbeno šolstvo, 
4. vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 
5. srednje splošno izobraževanje, 
6. srednje poklicno in strokovno izobraževanje, 
7. višje strokovno izobraževanje, 
8. izobraževanje odraslih.

 

Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu (in morebitno sofinanciranje) uvrstijo v naslednje prednostne teme: 

1. poučevanje, učenje in vrednotenje dosežkov v učnem in študijskem procesu s poudarkom na sodobni učni tehnologiji in inovativnih pristopih poučevanja in učenja, 
2. trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo, 
3. nadarjeni v vzgojno-izobraževalnem procesu ter vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (senzibilizacija in usposabljanje za uporabo novih pedagoških metod in pristopov), 
4. izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in zagotavljanje enakih možnosti ranljivim skupinam, 
5. socialno čustvene kompetence in dobrobit v vzgoji in izobraževanju (opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in odvisnosti), 
6. svetovalno delo v vzgojno-izobraževalnem in študijskem procesu, 
7. razvoj sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, dvojezičnosti/večjezičnosti in medijske pismenosti. 

 

V skladu z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20; v nadaljevanju: pravilnik) je prednostne teme določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 218. seji, dne 16. 12. 2021. O ustreznosti uvrstitve predloga programa v temo odloči komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23 (v nadaljevanju: razpisna komisija). Razpisna komisija lahko program uvrsti v drugo temo, kot ga je uvrstil prijavitelj. 

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Sredstva, namenjena sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, v ocenjeni višini 255.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (10.000,00 EUR za leto 2022 in 245.000,00 EUR za leto 2023), na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje učiteljev), na kontu 4133 (Tekoči transferi v javne zavode), 4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), 4021 (Posebni material in storitve) in kontu 4135 (Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin. 

 

OBVEZNA OBLIKA IN VSEBINA PRIJAVE 

Prijava se izvede z vnosom podatkov v spletni program »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju« (v nadaljevanju: Katis) in s posredovanjem izpisov iz Katis-a v tiskani obliki. Prijavitelj, ki nima dostopa do Katis-a, za dostop zaprosi preko e-naslova katis.mizs@gov.si. Vnos v Katis in izpis podatkov iz njega je možen od objave do izteka roka za prijavo na ta javni razpis.

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE TER NAČIN PREDLOŽITVE

Rok za oddajo prijave je najkasneje do 31. 3. 2022.

Prijava je pravočasna, če je oddana kot izpis iz Katis-a na način, kot je določeno v 5. točki razpisa, v zaprti ovojnici po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23« in nazivom ter polnim naslovom prijavitelja. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 31. 3. 2022 prispe v vložišče. Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijave.

Prijav v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija obsega: 

1. besedilo tega javnega razpisa, 
2. opredelitev prednostnih tem, 
3. vzorec obrazca za predstavitev programa, 
4. metodologijo za izračun cene programov, 
5. kriterije za izbor in sofinanciranje programov, 
6. vzorec pogodbe o izvajanju ter 
7. vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja. 

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva oziroma tukaj.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/40-05-233 ali 01/40-05-327 oziroma pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.