Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 12. 5. 2023
Rok prijave: 19. 5. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji v letu 2023.

CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

  • Ključni strateški cilj je krepitev promocije športa in ustvarjanje ekonomskih in družbenih koristi.
  • Skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), želi država prispevati k vplivu velikih mednarodnih športnih prireditev na promocijo okolja, v katerem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države) in na razvoj turizma ter gospodarstva.

 

VIŠINA JAVNIH SREDSTEV

Višina javnih sredstev, ki je za izvedbo tega javnega razpisa zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, znaša 2.070.000 EUR.
Obseg sredstev sofinanciranja posameznega vlagatelja na javni razpis je opredeljen v finančnem načrtu vlagatelja, ki ga mora skladno s 75. členom ZŠpo-1, predložiti v študiji o izvedljivosti oziroma skladno s IV. Točko Sklepa, v študiji o organizaciji in financiranju mednarodne športne prireditve, ob predložitvi vloge za izdajo soglasja Vlade RS za predložitev kandidature mednarodni športni zvezi. K vlogi mora predhodno podati mnenje
Strokovni svet RS za šport.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

ROK ODDAJE VLOGE

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 19. maja 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko; elektronsko poslana na e-naslov  gp.mgts@gov.si ali oddana v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Vlagatelji pošljejo svoje vloge do roka in na način, predviden v tem javnem razpisu in podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji. Vloge ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane vloge vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog.

KONTAKTNE OSEBE IN INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Podrobne informacije, razpisna dokumentacija in navodila so dostopni na spletnem naslovu:


Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: