Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 4. 2. 2022
Rok za oddajo: 18. 2. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu: 

A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: 

 • Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah 

B. Obštudijske športne dejavnosti: 

 • Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti 
 • Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni 
 • Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU 

C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine 

D. Vrhunski šport: 

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih 
 • Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc 
 • Sklad za vrhunske športnike 

E. Šport invalidov: 

 • Državna prvenstva na področju športa invalidov 
 • Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij 

F. Športna rekreacija: 

 • Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek 

G. Šport starejših: 

 • Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim 

H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom: 

 • Športni oddelki v srednjih šolah 
 • Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike 
 • Spremljanje pripravljenosti športnikov 
 • Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov

I. Delovanje športnih organizacij: 

 • Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije 
 • Združenja športnih zvez 
 • Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije 
 • Slovenskega paraolimpijskega komiteja
 •  Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez 
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti 
 • Delovanje zamejskih športnih zvez

J.      Mednarodna dejavnost v športu: 

 • Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam 

K.    Športne prireditve: 

 • Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji« 

L.     Javno obveščanje v športu: 

 • Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji 

M.    Športno obnašanje: 

 • Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja 
 • Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay« 

N.    Preprečevanje dopinga v športu.

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Cilji javnega razpisa so: 

 • povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, 
 • v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, 
 • povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih, 
 • povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih, 
 • obdržati število vrhunskih športnikov, 
 • povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema. 

POGOJI IN MERILA

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji tukaj.

 

VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev, ki so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2022 in so na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu, znašajo do 12.289.000 EUR, in sicer so zagotovljena na naslednjih proračunskih postavkah (v nadaljevanju besedila: PP): PP 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 3.706.853 EUR, PP 710010 Program vrhunskega športa 7.320.000 EUR in PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu 1.262.147 EUR;

 

NAČIN IN ROK PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022. 

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 18. februarja 2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2022 (6712-1/2022)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo tukaj.

Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujića (01/434-23-95). 

Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53). 

Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa.