Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 10. 3. 2023
Rok prijave: 17. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

rokovne in razvojne naloge v športu: 

A. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine; 

B. Vrhunski šport: 

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih; 
 • Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc; 
 • Sklad za vrhunske športnike; 
 • Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem; 
 • Razvoj strokovnih kadrov v vrhunskem športu; 

C. Šport invalidov: 

 • Državna prvenstva na področju športa invalidov; 
 • Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij;

D. Športna rekreacija: 

 • Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek; 

E. Šport starejših: 

 • Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim; 

F. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom: 

 • Spremljanje pripravljenosti športnikov; 
 • Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov; 
 • Razvoj diagnostike v športu; 

G. Delovanje športnih organizacij: 

 • Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije 
 • Združenja športnih zvez; 
 • Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije 
 • Slovenskega paraolimpijskega komiteja; 
 • Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez; 
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije; 
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti; 
 • Delovanje zamejskih športnih zvez; 

H. Mednarodna dejavnost v športu: 

 • Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam; 

I. Športne prireditve: 

 • Velike mednarodne športne prireditve v RS (Svetovna in Evropska prvenstva); 

J. Javno obveščanje v športu: 

 • Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji; 

K. Športno obnašanje: 

 • Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja; 

L. Preprečevanje dopinga v športu; 

M. Znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu; 

N. Investicije v športno infrastrukturo: 

 • Javni razpis za investicije v športno infrastrukturo 2023

 

Cilji javnega razpisa so: 

Povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije; 

V skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati:

 • delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, 
 • povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih, 
 • povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih, 
 • obdržati število vrhunskih športnikov, 
 • povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20, 138/21). 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, po katerih se, skladno s 4. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2023, so za razpisane vsebine opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20, 138/21) in podrobneje opisani v Razpisni dokumentaciji k javnemu razpisu za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2023, ki je priloga temu javnemu razpisu.

 

OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22) se za programe športa zagotovi 33.433.044 EUR, in sicer: 

 • 18.433.044 EUR za programske in razvojne naloge in 
 • 15.000.000 EUR za športno infrastrukturo. 

 

Višina pravic porabe Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je 31.984.269 EUR; 

višina pravic porabe Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je 1.448.775 EUR. 

Višina javnih sredstev, ki jih z Javnim razpisom za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023, za predmet tega javnega razpisa, določenega v 2. točki, razpiše Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, skladno z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu ministrstva za leto 2023, je v skupni višini 22.770.864 EUR, in sicer 

 • za sofinanciranje programskih in razvojnih nalog v športu največ do 13.654.722 EUR in 
 • za investicije v športno infrastrukturo največ do 9.116.142 EUR. 

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega javnega razpisa, oddajte samo eno vlogo.

 

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 17. 3. 2023. 

Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. 

Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Podrobne informacije, razpisna dokumentacija in navodilo za oddajo obrazca preko spletne aplikacije, so dostopne na spletnem naslovu: 

 • Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI 
 • Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa. 
 • Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo, je vlagateljem na razpolago Zavod za šport RS Planica, mag. Saša Grujić, tel. 01/434-23-95; E: sasa.grujic@ sport.si. 

 

Dostop do razpisne dokumentacije je dosegljiv tukaj.

Za dodatne informacije glede javnega razpisa, je vlagateljem na razpolago Eva Seničar, Direktorat za šport, tel. 01/400-54-25; E: eva.senicar@gov.si.