Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 9. 2. 2024
Rok oddaje: 11. 3. 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

A. Obštudijske športne dejavnosti

 • Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti;
 • Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni;
 • Tekmovanja pod okriljem FISU in EUSA;

B. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine;

C. Vrhunski šport

 • Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc;
 • Priprave in nastopi reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih;
 • Sklad za vrhunske športnike;

D. Šport invalidov

 • Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez;
 • Državna prvenstva na področju športa invalidov;

E. Športna rekreacija

 • Celoletni športno rekreacijski programi na nacionalni ravni;

F. Šport starejših

 • Športno družabne medgeneracijske prireditve;

G. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom

 • Spremljanje pripravljenosti športnika;
 • Razvoj diagnostike v športu
 • Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov;

H. Delovanje športnih organizacij

 • Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez;
 • Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega para olimpijskega komiteja;
 • Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez;
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije;
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti;
 • Delovanje zamejskih športnih zvez;

I. Mednarodna dejavnost v športu

 • Članarine svetovnim in evropskim zvezam;

J. Javno obveščanje o športu

 • Javno obveščanje v športu;

K. Športno obnašanje

 • Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja in preprečevanja nepravilnosti in zlorab v športu;

L. Preprečevanje dopinga v športu

 • Dopinška testiranja na nacionalni ravni;
 • Nacionalna kampanja o zlorabi dopinga v tekmovalnem in rekreativnem športu.

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA

Povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije;

NAVEDBA POGOJEV ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU IN MERILA

Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu ZŠpo-1 in izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2024,  so za razpisane vsebine določeni v pravilniku in v razpisni dokumentaciji.

PREDVIDEN OBSEG JAVNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE

Višina sredstev, ki so zagotovljena v finančnem načrtu ministrstva za leto 2024 in so na razpolago za sofinanciranje navedenih programskih in razvojnih nalog v športu je največ do 14.368.501 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024.

ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOŽENE VLOGE ZA DODELITEV SREDSTEV

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. marca 2024.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2024 (4300-2/2024)«.
Ovojnice, ki ne bodo označene v skladu s prejšnjim odstavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju. Popolna vloga vsebuje vse z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce in priloge.

KONTAKTNE OSEBE IN INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Podrobne informacije, razpisna dokumentacija in navodilo za oddajo obrazca preko spletne aplikacije, so dostopne na spletnem naslovu:


Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa. Spletna aplikacija bo na voljo od 15. 2. 2024 dalje.

Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obrnejo na: Zavod za šport RS Planica, mag. Saša Grujić (tel. 01/434-23-95; E: sasa.grujic@sport.si).
Za dodatne informacije glede javnega razpisa se vlagatelji lahko obrnejo na: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za šport, Eva Seničar (tel.01/400-36-02; E: eva.senicar@gov.si).