Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum: 16. 12. 2022
Rok za prijavo: 17. 1. 2023

 

Ministrstvo za kulturo bo izvajalce programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin in informacij, nadgrajevanje obstoječega stanja z uvajanjem novih tehnologij, zagotavljanje širokega nabora informacij na področju glasbenih in uprizoritvenih umetnosti, vpeljevanje celostnih storitev za sodelovanje med kulturnimi ustanovami, državo, državljani in drugimi organizacijskimi strukturami informacijske družbe.

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko, njihovi programi dela pa vključujejo cilje kulturne politike.

 

PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA RAZPISA

Predmet programskega razpisa, oznaka JPR-DIGIP-UGU- 2023-2024, je sofinanciranje javnih kulturnih programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2023 do vključno 2024.

 

CILJI RAZPISA

Ministrstvo za kulturo bo izvajalce programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin in informacij, nadgrajevanje obstoječega stanja z uvajanjem novih tehnologij, zagotavljanje širokega nabora informacij na področju glasbenih in uprizoritvenih umetnosti, vpeljevanje celostnih storitev za sodelovanje med kulturnimi ustanovami, državo, državljani in drugimi organizacijskimi strukturami informacijske družbe.

 

RAZPISNA PODROČJA IN PROGRAMSKI SKLOPI

Ministrstvo na področju umetnosti razpisuje naslednji razpisni področji in programske sklope:

5.1. Uprizoritvene umetnosti

5.1.1. Spletni portal uprizoritvene dejavnosti

Programski sklop Spletni portal uprizoritvene dejavnosti je namenjen sofinanciranju spletnega portala za uprizoritvene dejavnosti.

Sofinanciran bo program, ki skrbi za sočasno informiranje, raziskovanje, izobraževanje, recenziranje in arhiviranje digitalnih in digitaliziranih vsebin ter zagotavlja neomejen, večjezični dostop do vsebin, storitev in podatkovnih baz.

5.2. Glasbene umetnosti

5.2.1. Digitalizacija

Programski sklop Digitalizacija je namenjen sofinanciranju ustvarjanja in posredovanja digitalnih in digitaliziranih vsebin s področja glasbenih umetnosti, kontinuiranemu večanju obsega in spletne dostopnosti digitalnih vsebin s področja kulture in digitalni hrambi ter javni spletni dostopnosti sodobnih avtorskih del. Sofinanciran bo program, ki zagotavlja ustrezen obseg ter kakovost digitaliziranih enot ter hranjenih izvorno digitalnih enot slovenske glasbene dediščine in aktualne slovenske glasbene ustvarjalnosti ter skrbi za njihovo dostopnost v skladu s predpisanimi standardi, pri čemer izkazuje ustrezno razvita merila za izbor gradiv za digitalizacijo in ustrezen pristop k zagotavljanju dostopnosti digitalnih in digitaliziranih gradiv.

5.2.2. Informacijska podpora

Programski sklop Informacijska podpora je namenjen sofinanciranju izvajanja informacijske podpore na področju glasbenih umetnosti ter predstavljanju in promociji slovenske glasbene ustvarjalnosti.

 

POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni razpisni dokumentaciji

 

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV 

Vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-DIGIP-UGU-2023-2024, znaša: 230.000,00 EUR na letni ravni in sicer:

 • 90.000,00 EUR na razpisnem področju uprizoritvene umetnosti in
 • 140.000,00 EUR na razpisnem področju glasbene umetnosti.

 

Sredstva se zagotovijo z naslednjih proračunskih postavk:

131141 – Digitalizacija, 

 •  za področje uprizoritvene umetnosti – 90.000 EUR in 
 • za področje glasbene umetnosti – 100.000 EUR,

131077 – Glasbeni programi in projekti nevladnih organizacij in posameznikov – 40.000,00 EUR.

 

Ministrstvo bo v obdobju 2023-2024 v okviru razpisa, oznaka JPR-DIGIP-UGU-2023-2024, sofinanciralo največ 2 programa in sicer:

 • največ 1 na razpisnem področju uprizoritvenih umetnosti in
 • največ 1 na razpisnem področju glasbenih umetnosti.

 

VSEBINA IN PRIPRAVA PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Vloga mora izpolnjevati vso zahtevano dokumentacijo, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.

 

ROK ODDAJE VLOGE

Razpis bo trajal od 16. 12. 2022 do 17. 1. 2023. 

Besedilo javnega razpisa bo 16. 12. 2022 objavljeno na tej povezavi

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo programskega razpisa, oznaka JPR-DIGIP-UGU-2023-2024,
 • prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog).

 

Prijavitelj mora ob prijavi programa na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
 • obvezne priloge k prijavnim obrazcem,
 • izpolnjene prijavne obrazce dodatno tudi v Wordovi datoteki (na CD, USB ali sorodnem mediju).

 

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletne strani Ministrstva, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-PROG-DIGIP-UGU-2023-2024.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

 

ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 23. 1. 2023 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

 

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:

 • uprizoritvene umetnosti: mag. Mojca Jan Zoran, tel.: 01 369 59 63; e-pošta: mojca.jan-zoran@gov.si
 • glasbene umetnosti: mag. Igor Teršar, tel.: 01 369 58 92; e-pošta: igor.tersar@gov.si

 

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.