Razpisnik: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za oddajo: 28. 2. 2022

 

PREDMET RAZPISA IN PODROČJA DEJAVNOSTI

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

 • prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
 • izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
 • založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
 • organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: zborovska (pevski zbori in vokalne skupine), inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski, trobilni in kitarski orkestri ter big bandi, orgličarji in citrarji), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju. Pri prijavi projekta, ki vključuje različne dejavnosti, se mora prijavitelj odločiti za nosilno dejavnost. Na obrazcu mora označiti samo to (eno) dejavnost. Vlogo bo obravnavala komisija, pristojna za dejavnost, ki jo je označil prijavitelj. Vloge krovnih organizacij na nacionalnem nivoju obravnava posebna komisija, ne glede na prijavljeno dejavnost.

 

CILJI RAZPISA

 • dvig ustvarjalnosti;
 • razvoj kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini;
 • raznoliki kulturni dogodki in dostopnost kulturnih vsebin;
 • razvoj kakovostnih programov kulturne vzgoje.

 

OKVIRNA VREDNOST RAZPISA

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 304.030,00 EUR, od tega predvidoma:

 • 51.300,00 EUR za zborovsko, 
 • 27.700,00 EUR za inštrumentalno (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), 4
 • 1.400,00 EUR za gledališko in lutkovno, 
 • 27.000,00 EUR za folklorno, 
 • 12.000,00 EUR za filmsko, 
 • 21.600,00 EUR za plesno, 
 • 26.100,00 EUR za likovno, 
 • 13.000,00 EUR za literarno ter 
 • 18.800,00 EUR za  intermedijsko dejavnost. 
 • Predvidoma 65.130,00 EUR bo namenjeno sofinanciranju projektov krovnih zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji in sofinanciranju projektov krovnih zvez avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96).

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

 

ROKI RAZPISA

Razpis prične teči 28. 1. 2022. Zaključi se 28. 2. 2022.

 

UPRAVIČENE OSEBE (PRIJAVITELJ PROJEKTA) 

 • kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;
 • krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Krovne organizacije na nacionalnem nivoju, registrirane v Republiki Sloveniji, so tiste, ki združujejo večino kulturnih društev oz. zvez kulturnih društev posameznega področja.

 

ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 28. 2. 2022 oz. najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve  tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Posamezni prijavitelj lahko na razpis predloži največ dve (2) vlogi za vsako od področji dejavnosti (zborovska, inštrumentalna, gledališka in lutkovna …). Če je prijavitelj zveza kulturnih društev v Republiki Sloveniji ali krovna organizacija kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, lahko predloži največ pet (5) vlog za vsako od področji dejavnosti. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Posamezni prijavitelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog  mora ustrezati pogojem popolne vloge.

 

PRISTOJNI USLUŽBENCI

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

 • Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518;
 • Mag. Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-521.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Vsa razpisna dokumentacija razpisa je dostopna tukaj