Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za oddajo: 28. 2. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v RS s statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa.

Prijavitelj se mora prijaviti v partnerstvu z vsaj eno nepridobitne kulturno organizacijo s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno – umetniških dejavnosti v Sloveniji ali v partnerstvu z vsaj enim ustvarjalcem/ustvarjalko, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi.

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vsa razpisna dokumentacija je bila 28. 1. 2022 objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo: https://www.gov.si/drzavni-organi/ ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/.

 

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj