Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 8. 9. 2023
Rok oddaje: 9. 10. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih podpornih projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v kulturi, podpornih projektov stanovskih organizacij v kulturi in podpornih projektov drugih nevladnih organizacij v kulturi, ki izvajajo podporne aktivnosti.
Sofinancirani bodo projekti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letih 2024 in 2025. Razpis je razdeljen v štiri sklope:

 • sklop A: sofinanciranje podpornih projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v kulturi;
 • sklop B: sofinanciranje podpornih projektov stanovskih organizacij v kulturi;
 • sklop C: sofinanciranje večjih podpornih projektov nevladnih organizacij v kulturi, ki izvajajo podporne aktivnosti;
 • sklop D: sofinanciranje manjših podpornih projektov nevladnih organizacij v kulturi, ki izvajajo podporne aktivnosti.

 

CILJ RAZPISA

Cilj razpisa je razvoj podpornega okolja za nevladne organizacije in posameznike v kulturi. Z razpisom želi ministrstvo omogočati:

 • razvoj in izvajanje podpornih aktivnosti, vsebinsko neposredno povezanih s posameznim kulturnim področjem (na primer izvedba izobraževanj, strokovnih predavanj, raziskav, udeležb na strokovnih srečanjih, arhiviranja);
 • krepitev usposobljenosti oziroma kompetenc nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, povezanih z njihovimi zmožnostmi izvajanja podpornih aktivnosti (na primer krepitev na področjih informiranja, svetovanja, izobraževanja, zagovorništva);
 • krepitev usposobljenosti oziroma kompetenc nevladnih organizacij in posameznikov v kulturi, ki so posredno vezane na njihove zmožnosti izvajanja kulturno-umetniških aktivnosti (na primer omogočanje izobraževanja na področjih upravljanja organizacij, omogočanje mreženja in drugih oblik profesionalnega povezovanja, vzpostavljanje in vzdrževanje različnih spletnih okolij ali platform).


Drugi cilji razpisa so tudi spodbujanje decentraliziranega oziroma enakomernega regionalnega kulturnega razvoja; zagotavljanje enakopravnosti spolov v kulturi; izboljševanje pogojev dela in delavskih pravic v kulturi; sistematična vpetost v mednarodni prostor; spodbujanje okoljske pravičnosti in zelenega prehoda v kulturi; pa tudi vpetost kulturnih projektov v medsektorska partnerstva, ki zagotavljajo večanje dosega in pomnožitev učinkov. Te cilje lahko projekt dosega preko načinov izvajanja prijavljenih aktivnosti ali z načrtovanimi učinki.

PREDVIDENA VIŠINA SREDSTEV

Predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša
300.000,00 EUR v letu 2024 in 300.000,00 EUR v letu 2025.
Predvidena višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 300.000,00 EUR na letni ravni, in sicer:

 • predvidoma 45.000,00 EUR za sklop A – sofinanciranje podpornih projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v kulturi;
 • predvidoma 60.000,00 EUR za sklop B – sofinanciranje podpornih projektov stanovskih organizacij v kulturi;
 • predvidoma 135.000,00 EUR za sklop C – sofinanciranje večjih podpornih projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije v kulturi;
 • predvidoma 60.000,00 EUR na sklopu D – sofinanciranje manjših podpornih projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije v kulturi.


Sredstva so zagotovljena iz proračuna ministrstva in bodo izplačana prek proračunske postavke: 221672 – vsebinske mreže – programi in projekti, pri čemer velja:

 • prijavitelj v sklop A ne glede na celotno vrednost projekta za njegovo izvedbo v okviru tega razpisa ne prosi za več kot 45.000,00 EUR letno;
 • prijavitelj v sklop B ne glede na celotno vrednost projekta za njegovo izvedbo v okviru tega razpisa ne prosi za več kot 10.000,00 EUR letno;
 • prijavitelj v sklop C ne glede na celotno vrednost projekta za njegovo izvedbo v okviru tega razpisa ne prosi za več kot 15.000,00 EUR letno;
 • prijavitelj v sklop D ne glede na celotno vrednost projekta za njegovo izvedbo v okviru tega razpisa ne prosi za več kot 5.000,00 EUR letno.

 

ROK IN NAČIN ODDAJE

Razpis bo trajal od 8. 9. 2023 do 9. 10. 2023.
Prijavitelj vlogo na javni razpis odda na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: https://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web/ in jo elektronsko podpiše. V tem primeru vloge ni treba natisniti in poslati po navadni pošti.
Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR do vključno 9. 10. 2023 do 23.59.
Če prijavitelj nima možnosti elektronskega podpisovanja, se vloga na javni razpis kljub temu odda na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: https://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web/, nato pa natisne in lastnoročno podpiše. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Ob morebitnih razlikah se upošteva elektronska različica.

Natisnjena in lastnoročno podpisana prijava mora biti najpozneje 9. oktobra 2023 poslana priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma neposredno izročena ministrstvu na navedenem naslovu v času uradnih ur vložišča. Na ovojnico obvezno nalepite A4-dokument »Ovojnica«, ki je priloga tega javnega razpisa in vsebuje vse potrebne podatke.

DODATNE INFORMACIJE

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Anže Zorman, podsekretar v Direktoratu za razvoj kulturnih politik, tel.: (01) 369 58 99, e-pošta: anze.zorman@gov.si. Uradne ure za informacije po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

Javne inštrukcije za prijavo na razpis bodo v petek, 15. septembra 2023, ob 12.00 v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo Republike Slovenije na Maistrovi 10 v Ljubljani. Na javnih inštrukcijah bomo podrobno predstavili razpis in odgovarjali na vprašanja v zvezi z njim. Vprašanja lahko pošljete tudi po elektronski pošti.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija obsega:

 
Dostop do razpisne dokumentacije:

•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-projektov-krepitve-podpornega-okolja-v-kulturi-v-letih-20242025-jpr-kpok-24-25/
•    www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/