Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 10. 5. 2024
Rok prijave: 31. 5. 2024

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in protiplazna zaščita javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, kot jih podrobneje opredeljuje ta javni razpis.
Cilj javnega razpisa je sofinancirati obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane, protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, s čimer bo dosežena športno tehnološka posodobitev obstoječih javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, povečalo se bo število javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, povečala se bosta kakovost in število javno dostopnih športnih površin v urbanem in naravnem okolju, uredila se bo dostopnost do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ljudem z različnimi vrstami in stopnjami invalidnostmi in vzpostavilo se bo pogoje za zaščito javne športne infrastrukture pred prihodnjimi naravnimi nesrečami.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev1 ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin, pri čemer lahko izbrani prijavitelj upravičene stroške uveljavlja za čas od 1. 1. 2024 dalje (izjema je strošek v zvezi s pripravo investicijske in projektne dokumentacije, ki predstavlja upravičen strošek tudi v primeru, ko je bila investicijska in projektna dokumentacija izdelana pred 1. 1. 2024), skladno z določili tega javnega razpisa.

V okviru posodobitve zunanje športne površine se upošteva tudi razširitev zunanje športne površine.
MGTŠ bo sofinanciralo investicije občin, ki sodijo v enega izmed dveh sklopov (in kasneje obrazloženih podsklopov) javnega razpisa:

 • Sklop 1 – Obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov,
 • Sklop 2 – Posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin.


Ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in protiplazna zaščita javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin se sofinancirata v okviru Sklopa 1 in Sklopa 2.

PRIJAVITELJ IN OBLIKE PROJEKTOV

Upravičene prijaviteljice na ta javni razpis so občine. Občina mora v vlogi na javni razpis pojasniti ali investicija, ki jo prijavlja za sofinanciranje na ta javni razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavljena investicija), zajema celotni projekt ali le del celotnega projekta občine, pri čemer celotni projekt občine pomeni tisto investicijo, ki jo občina skladno z Uredbo UEM umešča v veljavni občinski proračun ali v spremembe proračuna v obdobju, kot ga določa ta javni razpis (v nadaljnjem besedilu: projekt občine).
Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz Sklopa 1 se lahko prijavijo občine, ki so oziroma bodo (velja samo v primeru novogradnje) lastnice javnih športnih objektov, katerih obnovo, novogradnjo ali rekonstrukcijo kot prijavljeno investicijo prijavljajo na predmetni javni razpis. Občine se lahko prijavijo na Sklop 1 tudi, če na nepremičnini izkažejo drugo dolgoročno pravico (npr. najemno, služnostno, stavbno, upraviteljsko, vodno …), ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije.
Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz Sklopa 1 se lahko prijavijo občine, ki so oziroma bodo (velja samo v primeru novogradnje) lastnice javnih športnih objektov, katerih obnovo, novogradnjo ali rekonstrukcijo kot prijavljeno investicijo prijavljajo na predmetni javni razpis. Občine se lahko prijavijo na Sklop 1 tudi, če na nepremičnini izkažejo drugo dolgoročno pravico (npr. najemno, služnostno, stavbno, upraviteljsko, vodno …), ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije.
Za investicije v javne športne objekte iz prejšnjega odstavka lahko v okviru Sklopa 1 občine na predmetni javni razpis prijavijo tudi investicijo, s katero bodo uredile dostopnost za funkcionalno ovirane oziroma protipoplavno ali protiplazno zaščito javnega športnega objekta.

Občine lahko v okviru Sklopa 1 prijavijo eno investicijo, ki jo kot tako navedejo v prijavnem obrazcu za Sklop 1. Glede na vrednost prijavljene investicije občina na prijavnem obrazcu ustrezno označi podsklop A), B), C), D) ali E).
Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz Sklopa 2 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih na predmetni javni razpis prijavljajo posodobitev ali vzpostavitev nove javne zunanje športne površine. Občine se lahko prijavijo na Sklop 2 tudi, če na zemljišču izkažejo drugo dolgoročno pravico (npr. najemno, služnostno, stavbno, upraviteljsko, vodno …), ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije.
Za investicije v javne zunanje športne površine iz prejšnjega odstavka lahko v okviru Sklopa 2 občine na predmetni javni razpis prijavijo tudi investicijo, s katero bodo uredile dostopnost za funkcionalno ovirane oziroma protipoplavno ali protiplazno zaščito javnih zunanjih športnih površin.

Občine lahko na Sklop 2 prijavijo eno investicijo, ki jo kot tako navedejo v prijavnem obrazcu za Sklop 2. Glede na vrednost prijavljene investicije občina na prijavnem obrazcu ustrezno označi podsklop A), B), C) ali D).

POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Predlagane investicije za sofinanciranje morajo izpolnjevati vse splošne in posebne pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.

RAZDELITEV SREDSTEV

Sredstva, namenjena sofinanciranju v letih 2024 in 2025, bodo razdeljena prijaviteljem po vrstnem redu glede na število prejetih točk po posameznem sklopu, glede na razpoložljiva sredstva v letih 2024 in 2025, do porabe razpoložljivih sredstev.

VIŠINA SREDSTEV IN VIŠINA TER INTENZIVNOST SOFINANCIRANJA IZBRANIH PRIJAVLJENIH INVESTICIJ

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo tega javnega razpisa, znaša 32.418.787 EUR. Višina sredstev, ki jih MGTŠ v letu 2024 namenja za sofinanciranje investicij skladno s tem javnim razpisom, je do 22.418.787 EUR. Pravice porabe so zagotovljene na PP 231695 – Investicije v športno infrastrukturo, na kontu 4320 – Investicijski transferji občinam.

Razpisana sredstva za leto 2024 so na voljo samo v proračunskem letu 2024 iz česar sledi, da je obdobje javnih izdatkov oziroma skrajni rok, do katerega lahko MGTŠ občinam prijaviteljicam izplačuje zahtevke za sofinanciranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu do najkasneje 31. 12. 2024.

Razpisana sredstva za leto 2025 so na voljo samo v proračunskem letu 2025 iz česar sledi, da je obdobje javnih izdatkov oziroma skrajni rok, do katerega lahko MGTŠ občinam prijaviteljicam izplačuje zahtevke za sofinanciranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu do najkasneje 31. 12. 2025.
Intenzivnost sofinanciranja znaša do 100 % upravičenih stroškov.

Sklop 1

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz Sklopa 1 znaša 24.000.000 EUR, od tega 15.000.000 EUR v letu 2024 in 9.000.000 EUR v letu 2025. MGTŠ bo sofinanciralo prijavljene investicije po naslednjih podsklopih:

 • Pri podsklopu A), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 2.000.000 EUR z DDV:

Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 1.000.000 EUR, v letih 2024 in 2025.

 • Pri podsklopu B), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 1.000.000 EUR z DDV in ne presega 2.000.000 EUR z DDV:

Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 500.000 EUR, v letih 2024 in 2025.

 • Pri podsklopu C), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 500.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 1.000.000 EUR z DDV:

Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 250.000 EUR, v celoti v letu 2024.

 • Pri podsklopu D), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 200.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 500.000 EUR z DDV:

Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 100.000 EUR, v celoti v letu 2024.

 • Pri podsklopu E), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije najmanj 75.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 200.000 EUR z DDV:

Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 50.000 EUR, v celoti v letu 2024.

Sklop 2

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz Sklopa 2 znaša 8.418.787 EUR, od tega 7.418.787 EUR v letu 2024 in 1.000.000 EUR v letu 2025. MGTŠ bo sofinanciralo prijavljene investicije po naslednjih podsklopih:

 • Pri podsklopu A), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 1.000.000 EUR z DDV:

Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 500.000 EUR, v letih 2024 in 2025.

 • Pri podsklopu B), kjer je načrtovana vrednost investicije višja od 500.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 1.000.000 EUR z DDV:

Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 250.000 EUR, v celoti v letu 2024.

 • Pri podsklopu C), kjer je načrtovana vrednost investicije višja od 200.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 500.000 EUR z DDV:

Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 100.000 EUR, v celoti v letu 2024.

 • Pri podsklopu D), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije najmanj 75.000 EUR z DDV in ne presega vrednosti 200.000 EUR z DDV:

Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 50.000 EUR, v celoti v letu 2024.

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški za Sklop 1 in Sklop 2:
Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov izbrane prijavljene investicije bo določena s pogodbo o sofinanciranju.
Obdobje, ko lahko občini prijaviteljici v letu 2024 nastanejo upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja Sklopa 1 (točka 8.1.) in Sklopa 2 (točka 8.2), je od 1. 1. 2024 pa do najkasneje 20. 11. 2024.

Obdobje, ko lahko občini prijaviteljici v letu 2025 nastanejo upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja Sklopa 1 (točka 8.1.) in Sklopa 2 (točka 8.2), je od 1. 1. 2024 pa do najkasneje 20. 11. 2025.

Prejemnik je dolžan vse stroške prijavljene investicije voditi na posebnem ločenem stroškovnem mestu.

Upravičeni stroški – velja smiselno za oba sklopa (Sklop 1 in Sklop 2):

 • stroški investicijske in projektne dokumentacije,
 • stroški gradbenih del,
 • stroški nabave in vgradnje vgradne športne opreme,
 • nepovračljivi DDV za stroške iz prejšnjih treh alinej (v primeru, da želi občina prijaviteljica uveljavljati nepovračljivi DDV kot upravičen strošek, mora izpolniti prilogo 6).


Neupravičeni stroški za Sklop 1 in Sklop 2:
Stroški, ki niso upravičeni in niso predmet sofinanciranja, vendar lahko nastanejo pri izvajanju aktivnosti so:

 • stroški gradbenega nadzora, najema kreditov,
 • stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke,
 • davek na dodano vrednost, če je povračljiv, ter drugi davki in dajatve,
 • bančni stroški za vodenje računov,
 • stroški za pravno svetovanje, notarski stroški, stroški za tehnično ali finančno strokovno znanje, računovodski in revizijski stroški,
 • stroški bančnih garancij ali drugih finančnih institucij,
 • denarne kazni, penali in stroški sodnih postopkov,
 • drugi stroški, ki niso predhodno odobreni s strani ministrstva.

 

OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV

Za razpisana sredstva za sofinanciranje Sklopa 1 in Sklopa 2, ki morajo biti porabljena v letu 2024, bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, najkasneje 20. 11. 2024.
Za razpisana sredstva za sofinanciranje Sklopa 1 in Sklopa 2, ki morajo biti porabljena v letu 2025, bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, najkasneje 20. 11. 2025.

NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK

Rok za prijavo na razpis je 31. 5. 2024.
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite ali dostavite na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do roka za prijavo na razpis.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana z navadno poštno pošiljko in najkasneje na dan roka za prijavo na razpis prispela na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, kar je razvidno iz sprejemne štampiljke, če je bila najkasneje na dan roka za prijavo na razpis oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali je do 15. ure tega dne bila oddana v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani opremljen z ustreznim napisom:

 • za prijavo na Sklop 1: »Ne odpiraj Sklop 1; (4300-8/2024)«
 • za prijavo na Sklop 2: »Ne odpiraj Sklop 2; (4300-8/2024)«.


Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 dni po izteku roka za oddajo vlog. Strokovna komisija bo odprla pravilno označene in pravočasne vloge. Odpiranje vlog ne bo javno.

OBVEŠČANJE O IZBORU

O odobritvi, zavrnitvi ali zavrženju vlog odloči predstojnik MGTŠ. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo o izboru.

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave .
Razpisne obrazce (v prilogah 1 do 5) lahko prijavitelji natisnejo ali jih prevzamejo na Direktoratu za šport, Dunajska cesta 167, Ljubljana. Izpolnjene razpisne obrazce podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 12. točko tega razpisa.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s prijavo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgts@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/ .

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/ .