Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 9. 12. 2022
Rok oddaje: 45 dni od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe). Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja v zavihku z nazivom Horizon Europe (Programme part – Excellent Science in Global Challenges and European Industrial Competitiveness).  

 

SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS

Na javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije. 

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA 

Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno z proračunskimi možnostmi. 

 

VIŠINA ENKRATNEGA FINANČNEGA PRISPEVKA K STROŠKOM PRIPRAVE IN PRIJAVE PROJEKTA 

Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku: 

  • 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP) ali kot koordinator v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij; 
  • 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega prijavitelja. 

 

OBDOBJE SOFINANCIRANJA

Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023 oziroma do porabe sredstev. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel. +386/1/400-59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.

Javni razpis je dosegljiv na spletni strani Uradnega lista RS