Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Datum objave: 3. 5. 2025
Rok oddaje: 27. 5. 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izvajanje operacije ozaveščanja družbe sprejema o migrantski problematiki, s katerim se državljane Republike Slovenije ozavešča o pomembnosti uspešnega vključevanja migrantov v državo gostiteljico ter o splošni problematiki migracij, njihovih vzrokih in posledicah.
Namen operacije je omogočiti migrantom, da se predstavijo kot ustvarjalni posamezniki in posamezniki, ki želijo enakovredno in pozitivno prispevati k sožitju v skupnosti, spodbuditi medkulturno izmenjavo in dialog ter presegati predsodke in nestrpnost in približati njihovo tradicionalno kulturo, umetnost ter življenjske zgodbe v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje spodaj navedenih delov programa operacije ter zagotavljanje povezanosti in usklajenosti vseh treh delov programa:

  • 1. del programa operacije: Ozaveščanje širše populacije o migrantski tematiki

Ozaveščanje širše populacije o migrantski tematiki se izvaja v letih od 2024 do 2027, aktivnosti se izvajajo skozi vse leto. Izvedba aktivnosti je namenjena ozaveščanju širše populacije o migrantski tematiki splošni problematiki migracij, njihovih vzrokih in posledicah ter ozaveščanju migrantov o pomembnosti njihovega uspešnega vključevanja v državo gostiteljico.

  • 2. del programa operacije: Obeležitev Svetovnega dneva beguncev

Obeležitev Svetovnega dneva beguncev se izvaja v letih od 2024 do 2027 v obliki priprave dogodkov, namenjenih obeležitvi Svetovnega dneva beguncev, na katerem aktivno, vzajemno in vključujoče sodelujejo osebe z mednarodno in začasno zaščito, prosilci za mednarodno zaščito in predstavniki družbe sprejema. Dogodek se izvede v tednu, ko se obeležuje Svetovni dan beguncev (vsako leto 20. junija). V letu 2024 so aktivnosti lahko časovno zamaknjene na kasnejši datum.

  • 3. del programa operacije: Obeležitev mednarodnega dneva migrantov

Obeležitev Mednarodnega dneva migrantov se izvaja v letih od 2024 do 2027 v obliki priprave dogodkov, namenjenih obeležitvi Svetovnega dneva migrantov, na katerem aktivno, vzajemno in vključujoče sodelujejo migranti in predstavniki družbe sprejema. Dogodek se izvede v tednu, ko se obeležuje Mednarodni dan migrantov (vsako leto 18. decembra).

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo za predmet javnega razpisa v celoti in se ne more prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Operacija se bo izvajala v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije, oziroma najkasneje do 30. 12. 2027.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis v celoti znaša 333.333,34 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2027.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti operacije za izpolnitev ciljev operacije. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 249.999,33 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 83.333,31 EUR).

PREDLOŽITEV VLOGE

Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 27. 5. 2024, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.

DODATNA POJASNILA

Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/ , in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 23. 5. 2024.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika:
•    https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave/
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-3/