Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Datum objave: 18. 2. 2022
Rok oddaje: 6. 4. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

 

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

SKLOP A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2021/2022 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).

SKLOP B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 izobraževali v zadnjem letniku.

 

ROK ZA ODDAJO 

Rok za oddajo vlog je 6. 4. 2022.

 

VSEBINA VLOGE

Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, ko soprijavitelja poslujeta z žigom, žigosane obrazce ter dokazila:

Sklop A:

 • prijavni obrazec za zbornico
 • izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
 • izjava zbornice o vpisu dijakov v programe srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki
 • prijavni obrazec za delodajalca
 • izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
 • registrirana vajeniška pogodba
 • načrt izvajanja vajeništva
 • pravilno opremljena ovojnica

 

Sklop B:

 • prijavni obrazec za šolo
 • izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
 • izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri študentih (izjava se izpolni in priloži k vlogi v primeru, če so prijavljene osebe študenti)
 • prijavni obrazec za delodajalca
 • izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
 • pravilno opremljena ovojnica

Soprijavitelja morata za sklop A in sklop B uporabiti izključno prijavne obrazce, ki so objavljeni na tej spletni strani, in se jih ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru bo vloga zavržena.

 

NAČIN ODDAJE VLOGE

Upravičeni vlagatelj za sklop A na javni razpis je ZBORNICA, ki je registrirala pogodbe o vajeništvu za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2021/2022 vpisani v 1. letnik.

Upravičeni vlagatelj za sklop B na javni razpis je ŠOLA, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022.

Zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na ravni zavoda, in ne na ravni šole kot organizacijskih enot.

Podrobna navodila glede oddaje vloge se nahajajo v 5. oddelku I. poglavja razpisne dokumentacije.

Vlogo lahko oddate:

 • v vložišču sklada v času uradnih ur ali
 • po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnimi oznakami »NE ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS PUD 2021/2022«.

Šteje se, da je vloga prejeta pravočasno, če je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka oddana v vložišču Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

 

OBDOBJE UPRAVIČENIH STROŠKOV IN IZDATKOV

Obdobje upravičenosti stroškov SSE 1 in SSE 2 je od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2022.

Obdobje upravičenosti stroškov SSE 3 in prvega dela SSE 4 je od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2022.

 

Informativna delavnica za sklop A bo izvedena preko spleta (povezava na delavnico za sklop A) v ponedeljek, 7. 3. 2022 ob 9. uri, za sklop B pa isti dan ob 10.30 uri (povezava na delavnico za sklop B).

 

Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje dokumente: 

 • javni razpis,
 • razpisna dokumentacija in 
 • Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila MIZŠ). 

 

Javni razpis, razpisna dokumentacija in povezava do Navodil MIZŠ so dostopni na spletni strani sklada https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/ oziroma tukaj

V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo prijaviteljem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.