Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 30. 6. 2023
Rok oddaje: 11. 8. 2023

VRSTE PRIZNANJ

Občina Gornja Radgona razpisuje naslednja priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2023:

 • Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka
 • Zlati grb občine
 • Srebrni grb občine
 • Bronasti grb občine
 • Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu
 • Listina občine

 

POGOJI ZA DODELITEV PRIZNANJ

Pogoji za dodelitev priznanj Občine Gornja Radgona so določeni v Odloku o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016).
Odločitev o podelitvi priznanj sprejme Občinski svet Občine Gornja Radgona na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju besedila: Komisija).
Posamezen kandidat lahko letno prejme samo eno priznanje občine za isti dosežek. Priznanje občine se posamezniku lahko ponovno dodeli po preteku najmanj petih let od podelitve prejšnjega priznanja občine. Predlagatelj zase ne more posredovati pobude za podelitev priznanja občine.

POGOJI ZA POBUDE IN PREDLOGE

Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo pravne osebe, svetniške skupine, društva in druge organizacije civilne družbe ter posamezni občani. Pobude morajo biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili javnega razpisa.
Pobuda mora vsebovati:

 • podatke o predlagatelju pobude,
 • natančne podatke o predlaganem kandidatu,
 • utemeljitev in obrazložitev pobude s konkretno navedbo vrste priznanja,
 • morebitne druge dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi ter soglasje predlaganega kandidata,
 • druge priloge, ki jih zahteva razpis.

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki pobudo podpirajo.
Komisija lahko pobudo zavrne, če pobuda ni ustrezno ali dovolj ovrednotena ali utemeljena.
Prispele pobude za priznanja Občine Gornja Radgona lahko komisija po lastni presoji potrdi ali zavrne in ob soglasju predlagatelja prekvalificira.

OBRAZEC POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ

Razpisni obrazec za pobude je dosegljiv na spletni strani Občine Gornja Radgona, lahko pa ga zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.
Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo na tel. št.: 02 564 38 35, Majda Ferenc.
Pobudo za podelitev priznanja pošljite na razpisnem obrazcu s prilogami na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona – do vključno 11. 8. 2023 v zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ – razpis za občinska priznanja« in z navedenim naslovom pošiljatelja.

Povezava do poziva: https://www.gor-radgona.si/novice/2023063011553131/