Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 5. 5. 2023
Rok prijave: 31. 7. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023, katerega glavni namen je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov

 

PREDMET PODPORE 

Seznam čebelarske opreme, za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa je naveden v razpisni dokumentaciji.

 

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 203.852,80 EUR.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA IN IZPLAČILO 

Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60% skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade. 

Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča glede na četrto točko 24. člena Uredbe za izveden nakup čebelarske opreme iz točke 3.1 tega javnega razpisa. 

Delež sofinanciranja čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS, se poveča za: 

a) 5% za mlade čebelarje, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let; 

b) 5% za čebelarje, ki imajo izobrazbo, ki ustreza: 

  • najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo – živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali 
  • če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster; 

c) 5% za čebelarje, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva v letu pred objavo javnega razpisa.

 

Delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za: 

a) 20% za čebelarje, ki imajo na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge v registru čebelnjakov vpisanih več kot 150 čebeljih družin; 
b) 20% za čebelarje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat za ekološke čebelje pridelke. 

 

Delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za 40% za čebelarje, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. 

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2023 brez vštetega DDV znaša za vlagatelja, ki čebelari: 

  • z od 10 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.400 EUR; 
  • z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.800 EUR; 
  • z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 EUR;
  • z od 101 do 149 čebeljimi družinami, znaša 9.000 EUR; 
  • z od 150 do 249 čebeljimi družinami, znaša 15.000 EUR; 
  • z od 250 do 349 čebeljimi družinami, znaša 20.000 EUR; 
  • z od 350 in več čebeljimi družinami, znaša 25.000 EUR. 

Do najvišjega zneska sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2023 brez vštetega DDV v višini 1.400 EUR je upravičen tudi vlagatelj, ki je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja in čebelari z od 5 do 20 čebeljimi družinami.

 

AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE PODINTERVENCIJE 

Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov ali izdelava satnic za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu

 

VLAGATELJ

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

 

VLOGA 

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 9.2. javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2023 do 23.59. 

Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

 

DOSTOPNOST IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Prijavni obrazec s prilogami je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavni obrazec s prilogami se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: