Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 5. 5. 2023
Rok prijave: 31. 7. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje kakovosti in varnost medu in čebeljih pridelkov.

 

PREDMET PODPORE 

Seznam najvišje višine priznanih stroškov nakupa oziroma cena izdelave satnice za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023–2027 v skladu s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme za programsko obdobje 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23; v nadaljnjem besedilu: Sklepom Vlade RS) obsega:

  • Nakup oziroma izdelave satnice pri predelovalcu ali v lastni pridelavi 
  • SAT1 nakup satnic s certifikatom za ekološko čebelarjenje 
  • SAT2 nakup satnic z analiznim izvidom na vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska 
  • SAT3 izdelava satnic iz lastne ekološke proizvodnje – predelovalec 
  • SAT4 izdelava satnic iz lastne proizvodnje – predelovalec – z analiznim izvidom na vsebnost ostankov kumafosa 
  • SAT4.1 analizni izvid na vsebnost ostankov kumafosa – enkrat v programskem obdobju 2023–2027 
  • SAT5 izdelava satnice iz lastnega voska – lastna predelava 
  • SAT5.1 analizni izvid na vsebnost ostankov kumafosa – enkrat v programskem obdobju 2023–2027

 

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 273.364,00 EUR.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA IN IZPLAČILO 

Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah znaša do 60% skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade. 

Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča glede na četrto točko 93. člena Uredbe za izveden nakup oziroma izdelavo satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah. 

Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperatura brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS, se poveča za: 

a) 10% za vlagatelje, ki so vključeni v sheme kakovosti; 

b) 20% za vlagatelje, ki imajo certifikat ekološkega čebelarjenja, ter 

c) 20% za vlagatelje, ki so predali v izdelavo vosek iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic ali so sami izdelali satnice iz lastnega voska. 

Delež sofinanciranja iz točk 5.2 skupno ne more presegati 80% upravičenih stroškov.

 

AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE PODINTERVENCIJE 

Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov ali izdelava satnic za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu

 

VLAGATELJ

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki čebelarijo na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

 

VLOGA 

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 9.2. javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2023 do 23.59. 

Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

 

DOSTOPNOST IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Prijavni obrazec s prilogami je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavni obrazec s prilogami se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: