Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 5. 5. 2023
Rok prijave: 31. 7. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel. 

 

PREDMET PODPORE 

Predmet podintervencije je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin (v nadaljnjem besedilu: sadike medovitih rastlin). To so sadike medovitih rastlin, ki omogočajo čebelam nabiranje cvetnega prahu, medičine in mane. Upravičeni so samo stroški nakupa sadik medovitih rastlin, ki so navedene v seznamu v razpisni dokumentaciji. 

Sadike morajo biti certificirane kot sadilni material po predpisih s področja semenskega materiala kmetijskih rastlin ali po predpisih o gozdnem reprodukcijskem materialu

 

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije v programskem letu 2023 znaša do 48.815,00 EUR.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA IN IZPLAČILO 

Vlagatelj je upravičen do 1.000,00 EUR podpore za nakup sadik medovitih rastlin v programskem letu. 

Vlagatelj lahko vloži vlogo v najnižjem znesku 400 EUR. 

Delež podpore znaša 100% upravičenih stroškov nakupa sadik medovitih rastlin.

 

AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE PODINTERVENCIJE 

Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu. 

 

VLAGATELJ

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

 

VLOGA 

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 9.2. javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2023 do 23.59. 

Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

 

DOSTOPNOST IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. 

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave. 

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: