Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 1. 3. 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu iz podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024, katerega glavninamen je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024 znaša do 20.689,20 EUR.

PREDMET PODPORE

1 V okviru podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu so do sofinanciranja nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, upravičeni vsi čebelarji – ekološki in neekološki.
2 Upravičeni stroški so stroški določeni v 34. členu Uredbe, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024, do višine, določene s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23 in 57/23 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS).

VIŠINA SREDSTEV

Stroški nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 eurov brez vštetega DDV.
Delež sofinanciranja nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa zdravil brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so določeni v Sklepu Vlade RS, oziroma največ 10 eurov brez vštetega DDV na čebeljo družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin, vpisanih v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.

VLOGA

1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko, skladno s točko 10.2 javnega razpisa, z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. 3. 2024 ob 9. uri in traja do 31. 7. 2024 do 15. ure.

2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije