Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum  objave: 23. 6. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2023, znaša do 48.815,20 EUR.

VLAGATELJI

Vlagatelji so fizične ali pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2023 do 23.59.
Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.