Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad 
Datum objave: 29. 7. 2022
Rok oddaje: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2022

 

PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

Učinkovita raba energije za naložbe na področju: 

– naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote, 
 izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, 
– vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov, 
– uvedbe sistema upravljanja z energijo, 
– energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu. 

Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju: 

– toplotne izolacije, in sicer: 
fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, 
tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, 
ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, 

– zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, 

– vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer: 
toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, 
kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, 
toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe, 
solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, 
sistema ogrevanja v stavbi, 

– zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

 

Pri izvedbi projektov oziroma naložb je potrebno upoštevati tehnične pogoje, kot so opredeljeni v javnemu pozivu Eko Sklada št. 92FS-PO21 – Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo, razen namena L – vgradnja plinskega kondenzacijske kotla za centralno ogrevanje stavbe, ki po razpisu Sklada ni upravičen. 

Vloga vlagatelja na razpisu Sklada se obravnava v celoti ločeno od morebitne vloge vlagatelja na javnemu pozivu Eko sklada, zato je tudi odločitev Sklada o obravnavi vloge vlagatelja na predmetnem razpisu neodvisna in samostojna.

 

VLAGATELJI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:

 • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:

 • zadruga,

Zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer

 • zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec ter
 • v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi druge oblike zasebnikov, kot so registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj, notar, odvetnik, lekarnar, samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2019.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 120.000,00 EUR.

 

POSOJILNI POGOJI

 • 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

 

CILJI PROJEKTA

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Energetska učinkovitost
 • Emisijska učinkovitost

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021 so:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva

 

ZAVAROVANJE

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava nepremičnin s predmetom projekta z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin s predmetom projekta z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

 

RAZPISNI ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si 

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev.

 

RAZPIS IN DOKUMENTACIJA

1. Javni razpis

Javni razpis za podjetništvo-B Energetika MSVP je bil objavljen v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022. Dostop do njegove vsebine je tukaj

 

2. Razpisna dokumentacija

 • Povabilo k oddaji vloge
 • Seznam prilog s pojasnilom
 • Seznam meril s pojasnilom
 • Vzorec pogodbe
 • Navodila zavarovanja
 • Predloga poslovne dokumentacije: Opis projekta

 

Dostop do razpisne dokumentacije je tukaj.