Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni skladŽ
Datum objave: 23. 12. 2022
Rok oddaje: od 9. 1. 2023 do 31. 8. 2023

 

NAMEN RAZPISA

Finančni produkt je namenjen spodbujanju razvoja dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb pri izvajanju javne dejavnosti oz. operativnih nalog gasilstva ter drugih splošnih reševalnih nalog na območju Republike Slovenije.

 

VLAGATELJI

Upravičeni vlagatelji so: pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot društvo, zveza društev.   

Vlagatelj mora biti vpisan v poslovni register pred 01.01.2020.   

 

VIŠINA POSOJILA IN POSOJILNI POGOJI

Minimalna višina posojila znaša 50.000 EUR, največja možna višina posojila pa 400.000 EUR.

 

UPRAVIČENI STROŠKI in DELEŽ SOFINANCIRANJA

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022.

Upravičeni stroški projekta so lahko:

  • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.  
  • Nova gasilska in reševalno zaščitna oprema ter delovni stroji, vključno s prevoznimi sredstvi za izvajanje gasilko reševalne dejavnosti.  
  • Neopredmetena sredstva.   

 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 85% upravičenih stroškov projekta, v kar se

všteva tudi nepovračljiv DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 15%. Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) in/ali EU ne sme presegati 100% upravičenega projekta brez DDV oziroma skupno 12,5 mio EUR.

 

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.

 

ZAVAROVANJE

Menica je obvezna oblika zavarovanj za vse vlagatelje. 

Vlagatelj mora v primeru zaprošenega posojila nad 50.000 EUR za zavarovanje predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. 

Možne oblike zavarovanja spodbud so:  

  • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,  
  • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,  
  • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,  
  • zavarovalna polica,  
  • depozit oz. bančna vloga,  
  • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,  
  • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.   

 

Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.  

Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja v okviru razpisne dokumentacije.

 

ROK ZAKLJUČKA PROJEKTA 

Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024 in skupno ne sme trajati več kot 3 leta. Hkrati projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na javni razpis.

 

RAZPISNI ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 9. 1. 2023 do 31. 8. 2023 oz. do porabe sredstev.

 

RAZPIS IN DOKUMENTACIJA

Razpis in dokumentacija sta dosegljiva na tej povezavi

 

Javni razpis za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb je bil objavljen v Uradnem listu št. 161 z dne 23. 12. 2022. Dostop do njegove vsebine je tukaj