Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 4. 4. 2022 do 31.12.2022

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. Cilji projekta so lahko sledeči: izvedba projekta na področju okoljskih in podnebnih ukrepov itd.

 

OKVIRNA VREDNOST 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.000.000,00 EUR. 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 250.000 EUR. 

 

DELEŽ SOFINANCIRANJA 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00 % upravičenih stroškov projekta za predfinanciranje odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na povezavi https://www. srrs.si/predpisi/temeljni-notranji-akti/. 

 

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B6.2 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja pa 150.000 EUR. Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00 je najvišja zaprošena vrednost 300.000 EUR. 

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6.250 EUR.

 

POSOJILNI POGOJI 

  • Posojilni pogoji po podprogramu B6.2 1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,30 % letno. 
  • ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
  • V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
  • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrne v enkratnem znesku. – Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči. 
  • Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih in/ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe

 

OBDOBJE PORABE

Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2025 

 

ROK ODDAJE

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev. 

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJE IN DODATNE INFORMACIJE

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v aplikaciji e-Rsklad

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53. 

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj