Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje:  od 4. 4. 2022 do 31.12.2022

 

 

Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.000.000,00 EUR. 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 250.000 EUR. 

 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta za pred-financiranje odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na povezavi https://www.srrs.si/predpisi/temeljni-notranji-akti/.

V primeru, da vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oziroma imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta, je najvišja zaprošena vrednost posojila za pred-financiranje največ 450.000 EUR. 

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000 EUR.

Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A5.2 so mikro, mala, srednja, velika podjetja

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e- Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v aplikaciji e-Rsklad

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj