Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 19. 5. 2023
Rok prijave: 19. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti IP SI-AT se financira iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje.
Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja

 • Specifični cilj 3.2: krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi


V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte skupne dejavnosti in pobude za sodelovanje ljudi in institucij civilne družbe ter njihovih pobud.

Namen tega specifičnega cilja je ustvariti večplastne povezave in skupne ukrepe ljudi in institucij civilne družbe preko meje.

Infrastruktura in gradnje niso predmet tega specifičnega cilja. Nakup opreme ali manjše dopolnilne naložbe so mogoče v primerih, ko se izkaže, da posebej prispevajo k ciljem te prednostne naloge.

VRSTE DEJAVNOSTI (OKVIRNO)

 • organiziranje skupnih srečanj, delavnic, dogodkov ipd.,
 • izmenjava informacij, znanja in izkušenj ter osebja,
 • oblikovanje skupnih struktur in ukrepov na obravnavanih tematskih področjih.


Podprti bodo ukrepi, ki obravnavajo naslednja področja:
Projekti povezovanja med ljudmi (»people to people«) za izmenjavo informacij, razvoj mrež, skupne pobude, inovativne pilotne dejavnosti, ozaveščanje, krepitev zaupanja ipd. na področjih, kot so izobraževanje, kulturna dediščina, kultura, socialne pobude, socialno gospodarstvo, lokalni razvoj ter varstvo narave in okolja.

V okviru IP SI-AT bosta podprta naslednja tipa projektov manjših vrednosti:

 • projekti z dogodki čezmejnega sodelovanja – tip 1 in
 • projekti s čezmejnimi javnimi dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja – tip 2.


Dogodki čezmejnega sodelovanja (tip 1) so dogodki, namenjeni majhni in specifični ciljni skupini, javni dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja (tip 2) pa so namenjeni širši javnosti/več ciljnim skupinam.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA, STOPNJA SOFINANCIRANJA IN VELIKOST PROJEKTA

Za sofinanciranje projektov manjših vrednosti v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 846.915 EUR sredstev ESRR.
Program sofinancira samo upravičene izdatke (glej 10. točko tega javnega razpisa). Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov. Za podrobnejše informacije glej Priročnik za upravičence.

Najvišji znesek za projekte manjših vrednosti znaša:

 • do 20.000 EUR ESRR za projekte tipa 1 in
 • do 30.400 EUR ESRR za projekte tipa 2.

Za odobrene projekte manjših vrednosti je predvideno predplačilo v višini 30 % sredstev ESRR.

Programsko območje: programsko območje obsega osem slovenskih (Gorenjska, Goriška, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska) in osem avstrijskih (Oststeiermark, West- in Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgen-land) NUTS-3 regij.

ZAHTEVE ZA PARTNERSTVO

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Avstrije ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registrirano v eni od sodelujočih držav, sestavljeno iz članov iz obeh držav članic, in največ štiri projektne partnerje.
Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno,  administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu.

UPRAVIČENO OBDOBJE SOFINANCIRANJA

Za prvi možni začetek projekta šteje datum oddaje projektne vloge v skupnem elektronskem sistemu za spremljanje (Jems).
Datum zaključka projekta je datum, določen v pogodbi o sofinanciranju, vendar najpozneje 31. decembra 2028.
Trajanje projekta: trajanje projekta ne sme biti daljše od 12 mesecev.

UPRAVIČENI STROŠKI IN OBLIKE POVRAČILA

 1. Standardni stroški na enoto na udeleženca na dogodek za projekte manjših vrednosti tipa 1.
 2. Pavšalni znesek za projekte manjših vrednosti tipa 2.

Nakup opreme ali manjše dopolnilne naložbe so možne v primerih, ko se izkaže, da posebej prispevajo k ciljem te prednostne naloge.

PODPORA PRI PRIPRAVI PROJEKTOV

Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za predložitev projektov in so objavljeni na spletni strani www.si-at.eu. Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov si-at.mkrr@gov.si.

Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov manjših vrednosti in pripravo vlog:

 • informacije o programu in javnem razpisu za predložitev projektov,
 • informacije o pripravi in predložitvi vlog,
 • organizacija informativnih delavnic,
 • objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov,
 • objava informacij o odobrenih projektih.

 

PREDLOŽITEV PROJEKTNIH VLOG ZA PROJEKTE MANJŠIH VREDNOSTI

Projektne vloge za projekte manjših vrednosti se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva.
Prijavitelji lahko oddajo projektne vloge neprekinjeno od objave javnega razpisa.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 19. 7. 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog bodo objavljeni na spletni strani programa www.si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom.
O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem Odbora za spremljanje (OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.
Projektno vlogo predloži vodilni partner preko sistema Jems. Oddana vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke ter podpisane in skenirane priloge k prijavnici, kot je navedeno v Priročniku za upravičence.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa www.si-at.eu.

Dostop do razpisa, razpisne dokumentacije in Priročnika za upravičence se nahaja na spodnjih povezavah:

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa www.si-at.eu.
Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Mojco Muršec (+386 1 400 3167).
Za podrobnejše informacije o Jems pa pokličite +386 1 400 3159.