Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 3. 3. 2023
Rok prijave: 8. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem: 

Prednostna naloga 1: zelena obmejna regija 

  • Specifični cilj 1: krepitev varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi na urbanih območjih, ter zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 

Prednostna naloga 2: vključujoča obmejna regija, ki temelji na trajnostnem turizmu 

  • Specifični cilj 1: krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah 

Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija 

  • Specifični cilj 1: boljše upravljanje sodelovanja 

Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. splošnih ciljev projekta, specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazalniki programa. Podrobni opis vsebine vsake prednostne naloge in specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 11.404.789 EUR sredstev ESRR.

Program sofinancira samo upravičene izdatke. Za podrobnejše informacije glej Priročnik za upravičence. 

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80% skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20% pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov.

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša: 

– za prednostno nalogo 1, ne več kot 160.000 EUR sredstev ESRR in 

– za prednostno nalogo 2 in prednostno nalogo 3, specifični cilj 3.1 ne več kot 1,5 milijona EUR sredstev ESRR 

– za prednostno nalogo 3, specifični cilj 3.2. ne več kot 350.000 EUR sredstev ESRR 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IN TRAJANJE PROJEKTA

Najzgodnejši možni začetek obdobja upravičenosti izdatkov je 1. januar 2022. 

Datum zaključka projekta je datum, določen v pogodbi o sofinanciranju, vendar najpozneje 31. decembra 2028.

Trajanje projekta: priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev za prvo in drugo prednostno nalogo in do 24 mesecev za tretjo prednostno nalogo, specifični cilj 3.1

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za predložitev projektov in so objavljeni na spletni strani www.si-hu.eu. 

Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov si-hu.svrk@gov.si. 

 

Skupni sekretariat in Info točke na Madžarskem zagotovijo naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog: 

  • informacije o programu in javnem razpisu za predložitev projektov, 
  • informacije o pripravi in predložitvi vlog, 
  • organizacija informativnih delavnic, 
  • objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov, 
  • objava informacij o odobrenih projektih. 

 

Podporo v zvezi s specifičnimi temami, povezanimi z vsebino projekta, vključno z informacijami o državnih pomočeh, z iskanjem projektnih partnerjev ali informacijami o nacionalnem sofinanciranju (slednje velja za projektne partnerje iz Madžarske), zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalnih organov). 

Zelo priporočljivo je, da vsi projektni partnerji pred oddajo vloge vzpostavijo stik s pristojnimi nacionalnimi organi. Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 2.6 drugega dela Priročnika za upravičence in na spletni strani programa. Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa www.si-hu.eu oziroma tukaj Javni razpis – Interreg VI-A Slovenia-Hungary (si-hu.eu) 

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Jasmina Litrop (+386 1 400 3162) ali Gombás Ágnes (Info točka Zalaegerszeg, +36 (06)92 511 070) ali Takács Anita (Info točka Szombathely, +36 20 959 1669). Za podrobnejše informacije o Jems pokličite +386 1 400 3160.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. 

Prijavitelji lahko oddajo projektne prijave neprekinjeno od objave razpisa. Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 8. 5. 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog se objavijo na spletni strani programa www.si-hu.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. 

O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem odbora za spremljanje (OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS. Vlogo za projekt predloži vodilni partner preko sistema Jems. Oddana vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke ter podpisane in skenirane priloge k prijavnici, kot je navedeno v Priročniku za upravičence.

 

Javni razpis za predložitev projektov in razpisna dokumentacija se objavita v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku. V primeru neskladij med slovenskim in madžarskim besedilom razpisa za predložitev projektov in razpisne dokumentacije prevlada usklajena angleška različica, ki se uporablja kot orodje za skupno razumevanje. Projektna vloga mora biti dvojezična, napisana v slovenskem in madžarskem jeziku, razen povzetka projekta, ki mora biti napisan v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku. V primeru neskladij prevlada jezik vodilnega partnerja.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa www.si-hu.eu oziroma tukaj.