Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 2. 6. 2023
Rok prijave: 1. 9. 2023 in 15. 2. 2024.

PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, ki delujejo na obmejnem problemskem območju (v nadaljevanju OPO), pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.
Cilj javnega razpisa je povečanje deleža zaposlovanja diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija v podjetjih, ki delujejo na OPO ter ustvarjanje razmer za trajno vključevanje izobraženih prebivalcev živečih na OPO.

Diplomant ima lahko prijavljeno stalno prebivališče tudi izven območja OPO, vendar mora delo opravljati na lokaciji podjetja v OPO.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in bodo projekt izvedle na upravičenem območju izvajanja Ukrepa določenem v Programu OPO.

VIŠINA SREDSTEV IN NAČIN FINANCIRANJA

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 2.000.000,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za proračunski leti 2024 in 2025.
Sofinanciranje se izvaja na podlagi Sheme de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015 in M001- 2399245-2015/III).
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 66.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po pravilu »de minimis«.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičene stroške predstavljajo stroški plač – do višine bruto 2, za plače zaposlenih diplomantov na projektu, ki je predmet prijave ter stroški regresa za zaposlene diplomante na projektu.
Vrednosti upravičenega bruto – bruto zneska plače za posamezne ravni izobrazbe diplomanta ne smejo preseči naslednjih zneskov:

  • 1.470,00 EUR za diplomante prve bolonjske stopnje (ali bivše visokošolske strokovne programe),
  • 2.000,00 EUR za diplomante druge bolonjske stopnje (oziroma zaključene univerzitetne izobrazbe (univ.dipl.)),
  • 2.730,00 EUR za diplomante tretje bolonjske stopnje (oziroma znanstveni magisterij in doktorat).

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI

Po tem javnem razpisu so ob pogoju, da bo sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta, do sofinanciranja upravičeni tisti upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju nastali od datuma oddaje vloge na ta javni razpis pa do konca izvajanja projektnih aktivnosti, vendar najkasneje do 25. 10. 2025 in bo prijavitelj po poplačilu računov zanje ministrstvu pravilno izstavil zahtevek za izplačilo in ga oddal do 25. 10. 2025.
Zadnji rok oddaje zahtevka za izplačilo je 25. 10. 2025. Zahtevki, ki bodo oddani po tem datumu bodo kot prepozni zavrnjeni.

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Na tem razpisu bosta možna dva roka za oddajo prijav, in sicer:

  • prvi rok je 1. 9. 2023,
  • drugi rok je 15. 2. 2024.


Prijavitelj lahko na javni razpis predloži le eno vlogo za sofinanciranje.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, pravočasno prispeti na naslov: Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana do 15. 2. 2024.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj .

Vprašanja v zvezi z razpisom se pošljejo na naslov: gp.mkrr@gov.si.

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj.