Razpisnik: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Datum objave: 23. 9. 2022
Rok oddaje: 23. 10. 2022

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: 

 • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov 
 • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, 
 • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo. 

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2023 so tako načrtovana sredstva v skupni višini 18.650.000,00 EUR, in sicer: 

a) za invalidske organizacije: 12.122.500,00 EUR 

 • od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 121.225,00 EUR,
 • za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij: 11.571.275,00 EUR, 
 • in za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 430.000,00 EUR. 

 

b) za humanitarne organizacije: 6.527.500,00 EUR 

 • od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 65.275,00 EUR 
 • od tega za splošne dobrodelne organizacije: 5.140.053,77 EUR 
 • za organizacije za kronične bolnike: 908.911,95 EUR 
 • za organizacije za samopomoč: 219.392,53 EUR 
 • za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 193.866,75 EUR. 

Nerazporejena rezervna sredstva se uporabljajo v skladu z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi. 

 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo: 

 • Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 – ZDru-1) in 
 • humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 – ZDru-1).

 

NAČIN PRIJAVE

Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na spletni strani www.fiho.si. Na istem spletnem naslovu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in tehnična navodila za uporabnike spletnega programa »FIHO razpisi«. Organizacije – kandidatke pridobijo uporabniško ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni program »FIHO razpisi« na FIHO, Stegne 21c, Ljubljana, tel. 01/500-77-00, e-mail: info@fiho.si. Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlogo v elektronski obliki v spletnem programu FIHO razpis potrditi s klikom na gumb »zaključi«, sicer se vloga ne bo štela za oddano. 

Zaključeno vlogo v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki bo imela ustrezno oznako o zaključenosti, je organizacija – kandidatka dolžna izpisati na papir in ga skupaj s prilogami – dokumentacijo iz I. in II. točke 5. točke Javnega razpisa, podpisano s strani odgovorne osebe organizacije ter žigosano v zaprti kuverti, po pošti, priporočeno poslati na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21c, 1000 Ljubljana. V zgornjem levem kotu na prednji strani ovojnice mora biti navedeno naslednje besedilo: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma humanitarno organizacijo.

 

ROK ZA PRIJAVO 

Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošto s priporočeno pošiljko.

Pogoji razpisa so dosegljivi tukaj  , str. 10.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do 13. ure po tel. 01/500-77-00, elektronski pošti info@fiho.si ali v navedenem terminu osebno v prostorih FIHO. 

 

INFORMATIVNI DNEVI 

Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2023 bodo potekali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nadstropje, 1000 Ljubljana, 

 • za humanitarne organizacije v torek dne 4. 10. 2022 od 9. do 12. ure in 
 • za invalidske organizacije v sredo dne 5. 10. 2022 od 9. do 12. ure. 

 

Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-mail: info@fiho.si.