Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Datum objave: 14. 4. 2023
Rok prijave: 10. 5. 2023 in 5. 6. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:

  • aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
  • upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
  • razvoj, nakup in implementacija sodobnih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
  • uporaba licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
  • priprava in organizacija študijskih potovanj,
  • priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
  • priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

 

UPRAVIČENCI

Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije. 

Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 EUR.

Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2023 oziroma do porabe sredstev.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 10. 5. 2023, do 24. ure, in 5. 6. 2023, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavila javno informacijo in ukinila preostali rok oddaje vlog.

 

ODDAJA VLOG

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Izvedbene aktivnosti se lahko pričnejo izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, in sicer od 1. 1. 2023 dalje, do najpozneje 3. 11. 2023.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. 

Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije 2023«. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. 

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi. 

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje do 4. 5. 2023 do 10. ure za prvi rok oddaje vlog in najkasneje do 30. 5. 2023 do 10. ure za drugi rok oddaje vlog. STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred iztekom roka za oddajo vlog oziroma najkasneje do 8. 5. 2023 do 16. ure za prvi rok oddaje vlog in najkasneje do 1. 6. 2023 do 16. ure za drugi rok oddaje vlog.