Razpisnik: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 19. 10. 2022
Rok oddaje: 3. 11. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire za naslednje ukrepe:

Biomeliorativni ukrepi:

 • ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
 • izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),
 • vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
 • nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
 • krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;

Biotehnični ukrepi:

 • izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;

Ostali ukrepi:

 • čistilne akcije občine,
 • čiščenje divjih odlagališč,
 • zobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

 • Povabilo k oddaji vloge,
 • Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
 • Postopek za izbor sofinancerja,
 • Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev in naslednje obrazce:  

– Obrazec – Prijava na razpis
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
– Obrazec – Priloge
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji morajo vloge oddati na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona – do vključno 3. novembra 2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine www.gor-radgona.si.

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan na tel. št.: 02 564 38 35 oziroma po e-pošti majda.ferenc@gor-radgona.si.