Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 3. 3. 2023
Rok prijave: 17. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2023. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah. 

a) Študijski krožki 

Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: ACS), izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

b) Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje 

Sofinancira se izvedba dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju: Parada učenja) 

Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, celodnevnega dogodka na javnem mestu.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2023 (v nadaljevanju: koordinacija TVU 2023) 

Sofinancira se koordinacija TVU 2023, ki bo izvedena v skladu s terminskim načrtom TVU. 

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih 

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2023 do 15. 11. 2023: 

  • organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
  • mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih, 
  • strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, 
  • novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih. 

 

OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 750.000,00 EUR. 

Končno število sofinanciranih dejavnosti je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in od prijavljenih dejavnosti, ki bodo dosegli ustrezno število točk.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Za prijavitelje je potrebno, da izpolnjujejo pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega javnega razpisa, oddajte samo eno vlogo.

 

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 17. 3. 2023. 

Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. 

Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva oziroma tukaj.

 

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji C. Accetto na tel. 01/400- 53-86 vsak delovni dan od 10. do 11. ure.