Razpisovalec: Ministrstvo za obrambo
Datum objave: 25. 9. 2023
Rok oddaje: 2. 11. 2023

PREDMET RAZPISA

Izvajanje sofinanciranja dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (v nadaljnjem besedilu: nevladna organizacija), iz sredstev državnega proračuna za leto 2024.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija vsebuje:

  • vzorec pogodbe o sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (v nadaljevanju: pogodba o sofinanciranju), za leto 2024, ki je informativne narave – Priloga 1,
  • obrazec vloge za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (v nadaljevanju: vloga za sofinanciranje) – Priloga 2 in
  • Merila za izračun sofinanciranja dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov – Priloga 3.

 

VSEBINA VLOGE ZA SOFINANCIRANJE

  • Obrazec vloge za sofinanciranje se nahaja v Prilogi 2 Pravilnika o merilih in v razpisni dokumentaciji kot Priloga 2 tega razpisa, dostopen pa je tudi pri kontaktni osebi navedeni pod točko 8 tega razpisa.
  • Vlagatelj mora vlogo za sofinanciranje izdelati in oddati na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
  • Vloga za sofinanciranje mora imeti označene strani, biti mora datirana in žigosana ter podpisana s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

 

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18; v nadaljevanju: ZNOrg) in ZVV se na razpis lahko prijavi nevladna organizacija, ki:

  • ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov;
  • izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o merilih;
  • ima poravnane vse obveznosti izhajajoče iz morebitnega prejšnjega pogodbenega razmerja z Ministrstvom za obrambo v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti na področju vojnih veteranov.

 

VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE

V Proračunu Republike Slovenije za leto 2024 so za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij  na področju vojnih veteranov zagotovljena sredstva v višini 1.904.520,00 EUR.
Višina sredstev, dodeljenih posameznemu izbranemu vlagatelju, se določi v pogodbi o sofinanciranju, ko so sklepi o izboru vseh prejemnikov sredstev za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, ki vključujejo število doseženih točk na javnem razpisu, dokončni. Pri izračunu višine sredstev sofinanciranja posameznega prejemnika se višina njegovih doseženih točk pri posameznem merilu pomnoži z vrednostjo točke pri posameznem merilu, nato se vrednosti vseh treh rezultatov na koncu seštejejo.

IZPLAČILA POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Ministrstvo bo izbranim vlagateljem dodeljena sredstva izplačalo v letu 2024, in sicer praviloma v treh obrokih. Podrobnejši način izplačevanja sredstev, roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo obrokov in način poročanja o izvedenih aktivnostih, je natančneje opredeljen v vzorcu pogodbe, ki je kot Priloga 1 sestavni del razpisne dokumentacije.
Predplačila bodo izvedena skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 – ZIPRS2324-A; 76/23 – ZJF-1 in 97/23 – ZIPRS2324-B; v nadaljevanju: ZIPRS2324) in lahko dosegajo največ 30% pogodbene vrednosti.

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOGE ZA SOFINANCIRANJE

Rok za oddajo vlog je do vključno 2. 11. 2023 do 24:00 ure.
Vlagatelj odda vlogo za sofinanciranje v zapečateni ovojnici v vložišču ministrstva na Vojkovi cesti 55 v Ljubljani, ali pošlje s priporočeno pošiljko, naslovljeno na: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana.

NAČIN POJASNJEVANJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in pogoji javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi ustno oziroma pisno, če zanje zaprosi preko elektronske pošte najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za predložitev vloge za sofinanciranje.
Kontaktna oseba: Lilijana Kojnik Vehovar (telefon: 01 230 59 77, lilijana.kojnik.vehovar@mors.si) oziroma e–poštni naslov: glavna.pisarna@mors.si.

NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega javnega razpisa na voljo na spletni strani www.gov.si.
Razpisno dokumentacijo je mogoče po predhodni najavi dobiti tudi v papirni obliki, in sicer na naslovu: Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, v Ljubljani.

DOSTOP DO RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE