Razpisnik: Fundacija za šport RS
Datum objave: 21. 10. 2022
Rok oddaje: 21. 11. 2022

 

PREDMET RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.684.000 EUR, in sicer:

 • v letu 2023 se razpiše: 2.375.000 EUR; 
 • v letu 2024 se razpiše: 309.000 EUR. 

 

Na področju športnih objektov in površin za šport v naravi se sofinancirajo programi, ki se nanašajo na: – energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov; 

 • trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport; 
 • novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa; 
 • gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.

Objekti kot so adrenalinski parki, zipline in drugi podobni programi, niso predmet sofinanciranja.

 

Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športnih objektov in površin za šport v naravi uporabljajo naslednja merila 

 • dostopnost vsem prebivalcem; 
 • obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi; 
 • vrednost investicije; 
 • zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog.

 

UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki so lastniki športnih objektov ali izvajalci, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem in zagotovilom lastnika oziroma solastnikov športnega objekta, da se namembnost objekta brez soglasja fundacije ne bo spremenila. Pisno soglasje in zagotovilo lastnika oziroma solastnikov športnega objekta mora biti priloženo k vlogi na javni razpis. Vlogi na javni razpis, ki se nanaša na nabavo športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov, pisnega soglasja lastnika oziroma solastnikov športnega objekta ni potrebno priložiti.

 

VREDNOST INVESTICIJE

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 EUR brez DDV, predstavljajo največ 30  % predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 EUR brez DDV, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50  % predračunske vrednosti celotne investicije. 

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so lahko za posamezno investicijo odobrena največ dvakrat, vendar drugič ne za tisti del investicije, ki je bil v preteklosti že sofinanciran.

Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 75.000 EUR, ne glede na vrednost investicije. Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se izvajalcu programa ne povrne.

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

sofinanciranih programov s podpodročja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi: 

 • stroški gradnje in posodabljanja športnih objektov in površin za šport v naravi, 
 • stroški trajnostne ureditve, investicijskega vzdrževanja in posodobitve naravnih površin za šport, 
 • stroški strokovnega nadzora v zvezi z gradnjo in posodabljanjem športnih objektov in površin za šport v naravi, 
 • stroški nabave in vgradnje vgradnih športnih naprav, ki zagotavljajo uporabnost objektov, 
 • stroški nabave športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org  obsega: 

 • besedilo javnega razpisa, 
 • pravilnik fundacije, 
 • obrazec FŠO 2023-O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi,
 • vzorca pogodb o sofinanciranju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi. 

 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE 

Kandidati za sredstva fundacije prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije

Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 21. 11. 2022. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v tajništvu fundacije.

 

VSEBINA TISKANE VLOGE 

Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je kandidat po pozivu v danem roku dopolnil. 

Tiskana vloga za program novogradenj športnih objektov, prenove in posodabljanja športnih objektov ter za programe trajnostne ureditve, investicijskega vzdrževanja in posodobitve naravnih površin za šport v naravi mora vsebovati:

 •  izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2023-O za področje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obveznimi prilogami:
 •  dokazilo, ki izkazuje registrirano dejavnost kandidata za področje športa, 
 • Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
 • dokazilo o lastništvu športnega objekta in pripadajočega zemljišča, 
 • soglasje lastnika oziroma solastnikov v kolikor investitor ni lastnik, 
 • zagotovilo oziroma solastnikov objekta, da se namembnost objekta brez soglasja fundacije ne bo spremenila, 
 • mnenje nacionalne panožne športne zveze oziroma občinske športne zveze, 
 • veljavno gradbeno dovoljenje, v primeru da gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa izjavo investitorja, da gradbeno dovoljenje ni potrebno. 

 

Tiskana vloga za program nakupa opreme za potrebe športnega objekta mora vsebovati: 

 • izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2023-O za področje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obveznimi prilogami: 
 • dokazilo, ki izkazuje registrirano dejavnost kandidata za področje športa,
 • veljavni predračuni nakupa opreme (op. Priloženi predračuni morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.), – dokazilo o lastništvu športnega objekta in pripadajočega zemljišča, 
 • soglasje lastnika oziroma solastnikov v kolikor investitor ni lastnik, 
 • mnenje nacionalne panožne športne zveze oziroma občinske športne zveze. 

 

INFORMIRANJE KANDIDATOV 

Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktni osebi sta Andrej Cevc in Maja Benedičič.

 

Besedilo in dokumentacija javnega razpisa je dosegljiva tukaj.