Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum  objave: 11. 11. 2022
Rok izvedbe: 22. 12. 2022

 

PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.

Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so: 

 • pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za znanost in tehnologijo ter za širjenje splošne znanstvene in tehnične kulture; 
 • pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko); 
 • pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije;
 • dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji. 

 

OKVIRNA VREDNOST JAVNEGA RAZPISA IN OBDOBJE TER NAČIN ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV 

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša v obdobju 2023–2024 predvidoma 180.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena.

 

SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS 

Na javni razpis se lahko prijavijo: 

 • organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, 
 • založbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij), 
 • društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence,
 • pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.

 

NAČIN, OBLIKA IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV 

Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave morata biti vsebinsko popolnoma enaki. 

I. Tiskana prijava 

a) Tiskana prijava mora vsebovati: 

 • V celoti izpolnjen prijavni obrazec ARRS-PPPJR-Prijava-23-24; 
 • En izvod zadnjega letnika publikacije; 
 • V primeru, da je prijavitelj založba, ki nima registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po SKD J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da opravlja založniško dejavnost. 
 • V primeru, da v prijavi gospodarska družba nastopa kot prijavitelj ali sofinancer, mora k prijavi priložiti obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« ARRSPPP-JR-DP-23-24. 

 

b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2023 in 2024« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno četrtka, 22. 12. 2022, do 14. ure. 

Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom – 22. 12. 2022 do 14. ure. V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici. 

 

II. Elektronska prijava 

Elektronska prijava mora vsebovati prijavni obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-23-24, ki ga mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si , pri čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je potreben format Word, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-PPP-JR-Prijava-23-24-Naslov.doc, kjer je »Naslov« naslov publikacije, posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do vključno četrtka, 22. 12. 2022, do 14. ure. 

 

III. Pravočasnost prijave 

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so do 22. 12. 2022 do 14. ure oddane v tiskani obliki. 

V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala. 

 

KRAJ, ČAS IN NASLOV, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS.    

 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS  oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.