Razpisovalec: Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Datum objave: 30. 6. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za prebivalce RS (stare 30 let in več) za pridobitev osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Udeležba na izobraževalnih programih je za udeležence brezplačna.

CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji tega javnega razpisa so:

  • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
  • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

 

CILJNE SKUPINE

Ciljna skupina neformalnih izobraževanj po tem javnem razpisu so prebivalci RS, z osvojenimi osnovnimi digitalnimi kompetencami ali manj. Za odraslo osebo po tem javnem razpisu šteje oseba, ki je na dan prijave na neformalno izobraževanje stara 30 let ali več in je prebivalec RS.

FINANCIRANJE

Okvirna višina neto sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.900.000,00 EUR, dodeljuje se jih do celotne porabe sredstev.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.

Do predplačila do višine 30 % vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev je upravičen prijavitelj pod pogojem, da je oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI JAVNEGA RAZPISA

Na javni razpis lahko kandidirajo samostojni podjetniki posamezniki ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države, ki so bile na dan oddaje vloge registrirane za dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra dejavnosti 85.590).
Prijavitelj oziroma konzorcij mora ob oddaji vloge zagotoviti tudi:

  • strokovno usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
  • prostorske pogoje za izvajanje izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
  • računalniško opremo za izvajanje izobraževanj, ki mora biti v primeru izkazanih potreb, prilagojena tudi osebam z različnimi oblikami oviranosti

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mdp@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)«.
MDP bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani MDP: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za prejem vlog na predmetni javni razpis je do 31. 7. 2023 do 12. ure.
Vloga se pripravi na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu razpisne dokumentacije.
Vloga se lahko odda v (a) elektronski ali (b) fizični obliki.