Razpisovalec: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije
Datum objave: 20. 1. 2023
Rok prijave: 27. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov na področju vzgoje filmskega občinstva in izobraževanja filmskih delavcev v Republiki Sloveniji, ki se bodo začeli izvajati v letu 2023 in bodo dokončani najkasneje do 30. 9. 2024.

 

UPRAVIČENE OSEBE

Upravičene osebe so osebe, ki na javni razpis prijavijo kulturno vzgojne filmske projekte in izpolnjujejo pogoje, določene v točki 3 javnega razpisa.

 

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa znaša 120.000,00 EUR. 

Najvišji možni znesek za posamezni kulturno vzgojni filmski projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 16.000,00 EUR. 

Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 % vseh izkazanih upravičenih stroškov.

 

ROK PRIJAVE IN DOSTAVA VLOG

Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: https://ejr.sfc.si/ejr-web, in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Oddane oziroma predložene pa morajo biti na enega od načinov, opredeljenih v točkah 10.2 in 10.3.  

 

Oddaja elektronsko podpisane vloge

Vlogo na javni razpis oddate v spletni aplikaciji eJR na naslovu: https://ejr.sfc.si/ejr-web. Podpišete jo s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali mobilno identiteto smsPASS (v nadaljevanju: elektronsko podpisana prijava). V tem primeru vloge ni treba tiskati in pošiljati po navadni pošti. Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR do vključno 27.2.2023 do 23:59 ure.

 

Lastnoročno podpisana prijava v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov 2023« se lahko izroči na sedež agencije, pošlje priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Lastnoročno podpisana prijava mora biti po pošti poslana najpozneje 27.2.2023 do 23:59 oziroma se jo najpozneje 27.2.2023 izroči v času uradnih ur na sedežu Agencije.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN KONTAKTNA OSEBA

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani agencije http://www.film-center.si , v zavihku javni natečaji. Prijavitelji jo lahko v pozivnem roku dvignejo tudi v tajništvu v poslovnem času agencije, po predhodnem dogovoru s pristojno uslužbenko javnega razpisa (Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana). 

 

Besedilo javnega razpisa bo od dne 20. 1. 2023 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi oziroma tukaj

Povezava do celotnega besedila razpisa se nahaja tukaj  

 

Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil: Ksenija Zubković, Višja svetovalka področja III; ksenija.zubkovic@sfc.si; tel. 01/ 23 43 206.