Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 5. 7. 2023
Rok oddaje: 16. 8. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju občine Gornja Radgona v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona.

UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave.
Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI VLAGATELJI

Upravičenec pridobi pravico do sofinanciranja, ko izpolni naslednje pogoje:

 • da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži v občini izven območij aglomeracij, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave;
 • da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967, ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, ali uporabno dovoljenje za objekt na podlagi določil Gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP);
 • mala komunalna čistilna naprava mora biti izven območij, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave;
 • mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
 • mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat, oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2);
 • čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili Uredbe o odvajanju odpadnih in čiščenju komunalne odpadne glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
 • ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po prvem zagonu male komunalne čistilne naprave);
 • lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
 • upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev malih komunalnih čistilnih naprav;
 • čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
 • upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
 • v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi, po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2). Upravičenec je dolžan dostaviti dokazilo v roku 6 mesecev po prvem zagonu male komunalne čistilne naprave;
 • upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
 • do sofinanciranja so upravičeni lastniki stanovanjskih objektov v občini, ki so male komunalne čistilne naprave postavili od vključno 2012 leta dalje.
 • pred vgradnjo male komunalne čistilne naprave je potrebno pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode.


Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:

 • čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od standardov:
 • SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo ali ponikovalno polje, kar se dokazuje z ustreznim atestom, oziroma certifikatom.
 • čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov,
 • za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.    

 

VIŠINA POMOČI

Višina pomoči za posamezno MKČN znaša 200 €/PE (populacijski ekvivalent). Sofinancira se postavitev ene MKČN na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več objektov.

UPRAVIČENI STROŠKI

Za sofinanciranje lahko kandidati uveljavljajo le stroške nakupa MKČN velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 10.000 EUR.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN ROK ODDAJE VLOG

Vlagatelji morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti izpolnjeni v skladu iz razpisne dokumentacije.
Seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj ob predložitvi vloge (razen 10. točke, če ne izpolnjuje pogojev za izvedbo prvih meritev) so navedeni v javnem razpisu.

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ter opremljena s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, MKČN«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.

Rok za oddajo vlog je do vključno 16. 8. 2023. Predviden datum odpiranja vlog je 21.8.2023.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si in podjetja Komunala Radgona d.o.o.: http://komunala-radgona.si .

Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu podjetja Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
Dodatne informacije se lahko pridobijo pri Tadeji Zupančič na telefon: 051 246 287 ali po elektronski pošti: tadeja.zupancic@komunala-radgona.si, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Povezava do razpisa: https://www.gor-radgona.si/novice/2023070516283166/