Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 14. 4. 2023
Rok prijave: 15. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 168.010,00 eurov. Sredstva se v letu 2023 zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 141710 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk, NRP 2330-23-0026.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim delovnim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. maja 2023.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s tretjim odstavkom 4. člena uredbe so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od 1. januarja do 1. oktobra 2023.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. 
  • Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure. 
  • Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
  • Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije je na povezavi  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-230417082106/