Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 4. 7. 2023
Rok oddaje: 25. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih.

UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA

mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJI

  • so registrirani v RS kot pravna oseba s sedežem na območju občine Gornja Radgona, so organizirani kot enote večjih mladinskih organizacij s sedežem izven območja občine Gornja Radgona, ki so, neprofitni in so registrirani za opravljanje dejavnosti, namenjene predvsem mladini v skladu s pravilnikom,
  • opravljajo dejavnosti z mladimi in za mlade, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Gornja Radgona,
  • izvajajo programe in projekte za mladino občine Gornja Radgona,
  • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
  • vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti,
  • da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira občina Gornja Radgona,
  • da se s svojim programom ali projektom redno predstavljajo v domači občini, oziroma, da se vsaj dva krat letno izvede program ali projekt, ki je zaveden v letnem planu dela Mladinskega centra.

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov in projektov, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023, znaša 7.000,00 EUR, in sicer iz proračunske postavke 180590 – Programi za mladino.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 25. 7. 2023.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, kuverta pa mora biti na sprednjih straneh označena z napisom »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov«. Na kuverti mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami, v kuverti označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vloge, ki bodo prejete po datumu zaključka razpisa, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Na kuverti je potrebno navesti tudi naziv in naslov prijavitelja. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v vložišču občinske uprave Občine Gornja Radgona. Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.

INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN VSEBINA VLOGE

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25.
Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona.
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Janji Osojnik, tel. 02/564-38-31.

Povezava do razpisa: https://www.gor-radgona.si/novice/2023070412400558/