Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 13. 1. 2023
Rok prijave: prvi rok 27. 3. 2023, skrajni rok 13. 1. 2025.

 

Javni razpis se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov. v sklopu cilja zagotavljanja odpornosti proti širjenju epidemije covid-19 javni razpis spodbuja izvedbo novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo, ki hkrati prispevajo tudi k samem izboljšanju energetske učinkovitosti stavb. 

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: 

 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine; 
 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti Republike Slovenije; 
 • izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki so v (so)lasti javne univerze, katere ustanovitelj je Republika Slovenija; 
 • bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki so v (so)lasti Republike Slovenije.

Predmet projekta je lahko največ ena stavba, ki je enolično določena s svojo »ID stavbe«. Projekt lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe oziroma dela stavbe, ki je predmet projekta, pri čemer pa so upravičeni stroški zgolj tisti stroški, ki se nanašajo na izvedbo energetsko učinkovitega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo, kot to izhaja iz poglavja 5.3 tega javnega razpisa.

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025, znaša 10.000.000 EUR.

Javni razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo upravičeni stroški sofinancirani v celoti, vendar ne več kot 277,00 EUR na kvadratni meter (m2 ) neto tlorisne površine, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep. 

 

UPRAVIČENI NAMENI IN UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalnega inženiringa) za samo izvedbo GOI del (gradnja, nakup in vgradnja opreme) v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV), ki obsegajo:
 • stroške investicijske in projektne dokumentacije;
 • stroške nadzora;
 • stroške ostalih storitev;
 • stroški GOI del (gradnje, nakupa in vgradnje opreme) za izvedbo novega ali posodobitev obstoječega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 

Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške projekta za namen GOI del in nadzora v sklopu izvedbe novega ali posodobitve obstoječega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo od datuma oddaje vloge na javni razpis, do 31. 8. 2025

Za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2025.

Projekti, ki so že zaključeni pred izdajo sklepa o sofinanciranju projekta, niso upravičene do sofinanciranja.

 

VLAGATELJ IN DRUGE OSEBE 

V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena:

 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti občine, je vlagatelj po tem javnem razpisu občina;
 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki je v (so)lasti javne univerze, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojna javna univerza, katere ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

»Vlagatelj« postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

 

ROKI ZA PRIJAVO

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 27. 3. 2023, drugi rok je 29. 5. 2023, tretji rok je 23. 10. 2023, četrti rok je 12. 2. 2024, peti rok je 3. 6. 2024, šesti rok je 7. 10. 2024 in skrajni rok je 13. 1. 2025.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Morebitni dodatni roki odpiranja bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 

Za postopek izvedbe pristopa in izbire projektov, ki ga izvaja v skladu s tem javnim razpisom ministrstvo, se pripravi dokumentacija nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov v skladu z navodili, navedenimi v poglavjih 7.1 in 7.2.

 

POGOJI IN ZAHTEVE ZA PRIZNANJE UPRAVIČENOSTI 

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale v nadaljevanju navedenih pogojev in zahtev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene. Več o pogojih javnega razpisa najdete v razpisni dokumentaciji.. 

 

DOSTOPNOST IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Dokumentacija javnega razpisa je na voljo tukaj.

Razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci se nahaja tukaj

Dostop do celotnega besedila javnega razpisa se nahaja tukaj.

 

VPRAŠANJA, DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE 

Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto mzi.pp-eps@gov.si. 

Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na portalu Energetika.