Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 21. 4. 2022

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane. 

Sofinancira se lahko nakup: termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se sami umerjajo, gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov, termo boksov za shranjevanje hrane med transportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane, rf termo posod s pokrovom, štedilnikov, kuhalnih plošč, mešalnikov in rezalnikov hrane, pečic, GN posod, naprav s toplovodno kopeljo, hladilnih torb za transport, vozičkov za prevoz materiala, delovnih miz, pomivalnih korit, košar (npr. zložljivih), strojev za čiščenje košar, pomivalnih strojev, omar za shranjevanje oziroma skladiščenje hrane, pribora za prijemanje hrane oziroma živil, hladilne oziroma klimatske naprave za hlajenje posebnih skladiščnih prostorov za sadje in zelenjavo. 

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI – POGOJI ZA PRIJAVO 

Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme so posredniki pri razdeljevanju donirane hrane, ki imajo status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, ter javni zavodi s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano. Vlagatelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji in biti vpisan kot nosilec živilske dejavnosti v Registru obratov iz 152.a člena ZKme-1.

 

VIŠINA SREDSTEV 

Skupna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, znaša do 50.000 EUR z DDV. 

Delež sofinanciranja nakupa tehnične opreme znaša največ do 99 % skupne vrednosti izvedenega nakupa tehnične opreme iz 3. točke tega javnega razpisa. 

Znesek sofinanciranja je odvisen od števila upravičencev za prejem donirane hrane, kot mesečno povprečje za leto 2021. 

Najvišji znesek sofinanciranja tehnične opreme znaša za posrednika z: 

  • do vključno 50 upravičencev: 4.000 EUR z DDV, 
  • od 51 upravičencev dalje: 8.000 EUR z DDV.

 

OBDOBJE PORABE

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: rok za nakup opreme s strani vlagatelja, ki se sofinancira, je do vključno 5. 8. 2022.

 

NAČIN IN ROK ODDAJE VLOGE

Popolna vloga mora biti dostavljena v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, do vključno 21.  aprila 2022 do 14. ure v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis: Sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane«. Na ovojnici mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.

Rok za vložitev vlog iz tega javnega razpisa je do vključno 21. aprila 2022 do 14. ure.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na spletni strani Ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvoza-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave. Kontaktna oseba s strani neposrednega uporabnika je Tadeja Kvas Majer, tel. 01/478-90-48, od ponedeljka do četrtka od 9.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 14. ure, elektronski naslov: tadeja.kvas-majer@gov.si.

 

Vse ostale informacijo in dostop do javnega razpisa najdete tukaj