Razpisovalec: Ministrstvo za naravne vire in prostor
Datum objave: 19. 5. 2023
Rok prijave: 15. 6. 2023

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja otrok in mladih s področja vsebin izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam.
Večletnega programa dela 2023–2030 in osrednjemu motu predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji »Kakovost življenja v Alpah za vse!«.
Več informacij o omenjenih dokumentih se nahaja v II. delu razpisne dokumentacije »Navodila vlagateljem za izdelavo vloge« v II.2. poglavju razpisne dokumentacije z naslovom »Strateške usmeritve javnega razpisa«. Povezava je navedena spodaj.

Sofinancirani bodo:

  • projekti namenjeni mladim in otrokom;
  • projekti, ki obravnavajo problematiko kakovosti življenja mladih v alpskem prostoru z vidika naravno geografskih, prostorskih, družbenih, kulturnih in ekonomskih vidikov;
  • projekti, ki jih bodo organizirali mladi v svojem lokalnem okolju.


Sofinancirani bodo projekti, ki nagovarjajo, izobražujejo in vzgajajo otroke in mlade o povezanosti njihovega življenja z alpskim svetom, spodbujajo njihovo aktivno delovanje pri spreminjanju navad v podporo trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja ljudi v alpskem prostoru.

Sofinancirani bodo projekti, ki poudarjajo ohranjanje življenjskega prostora, kakovosti življenja in enakih možnosti za prebivalstvo na teh območjih in vsebine, ki se specifično vežejo na alpski prostor, kot so podnebne spremembe in prilagajanje nanje, biotska raznovrstnost in ekosistemi, prebivalstvo, mesta in naselja, kultura, prostorsko načrtovanje, ohranjanje čistega zraka, varstvo tal, vodno gospodarstvo, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo, gorski gozd, turizem in prosti čas, promet, energija ter gospodarjenje z odpadki.

Sofinancirani bodo tudi projekti, ki ji bodo organizirali mladi (npr. mladinski centri, sveti, društva ipd.) z območja Alpske konvencije, ki vsebinsko naslavljajo različne vidike kakovosti življenja mladih v alpskem prostoru, ki bodo spodbudili zanimanje mladih za aktualne teme v alpskem prostoru, zlasti z vidika kakovosti življenja mladih in jih opolnomočili za aktivno vključevanje in participacijo pri odločanju v lokalnem okolju ter spodbudili potencial mladih za pozitivne spremembe k trajnostnemu razvoju in izboljšanju mnogih vidikov kakovosti življenja v alpskem prostoru.

Ciljne skupine, katerim so projekti namenjeni: učenci zadnje triade osnovne šole, dijaki, študenti in mladi do 29 let.

PREJEMNIKI SREDSTEV

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki ležijo v območju Alpske konvencije.
Preglednica geografskega območja veljavnosti Alpske konvencije v Sloveniji je dostopna na spletnem
naslovu: https://www.gov.si/teme/alpska-konvencija/ .

Prijavitelj lahko vloži vlogo zgolj za en projekt. V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog, se vse vloge zavržejo.
V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:

  • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
  • stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
  • stroški zunanjih izvajalcev, ki jih prijavitelj (občina) izbere na podlagi veljavnih predpisov na področju javnega naročanja (stroški dela, potni stroški in stroški pogostitve).

 

ROK ZA PORABO SREDSTEV

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, na strani upravičenca, je od datuma sklenitve pogodbe do 16. 9. 2024.
Prijavitelj lahko zaključi izvedbo aktivnosti projekta v letu 2023 ali v letu 2024.
Skrajni rok za zaključek izvedbe aktivnosti in zaključek projekta v letu 2023 je 3. 11. 2023.
Skrajni rok za zaključek izvedbe aktivnosti in zaključek projekta v letu 2024 je 16. 9. 2024.

PREDVIDENA SREDSTVA RAZPISA

Predvidena sredstva za razpisane vsebine znašajo 80.000,00 EUR (za leti 2023 in 2024 skupaj).

ROK ZA PREJEM VLOGE

Rok za prejem vloge na javni razpis je do 15. 6. 2023 do 12. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če fizično prispe v Glavno pisarno Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa, do te ure.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/javne-objave/

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: gp.mnvp@gov.si , s sklicem na št. zadeve: 430-11/2023-2550.

Sofinancer bo vse ključne informacije objavil le na svoji spletni strani, pri objavi razpisa. Sofinancer bo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila objavil na svoji spletni strani in so del razpisne dokumentacije.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah:
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-obcinskih-projektov-promocije-alpske-konvencije-namenjene-mladim-v-letih-2023-in-2024/