Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 20. 4. 2023
Rok prijave: 12. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje Oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah, ki izvajajo javno veljavni program v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cilja javnega razpisa sta: 

  • povečati količino ur športa za učence v osnovni šoli, 
  • povečati kakovost ter privlačnost programov športne vzgoje otrok in mladine.

 

NAVEDBA POGOJEV ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU IN MERIL ZA IZBOR 

Na javni razpis za sofinanciranje Oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah se lahko prijavijo osnovne šole, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 organizirale oddelke z dodatno športno ponudbo za učence vključene v 1. do 3. razred, pri čemer mora prijavljeni program obsegati najmanj 1 uro dodatne športne vadbe na teden

 

Ostali pogoji, predlagani programi in merila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina sredstev, ki se bodo zagotovila v finančnem načrtu ministrstva za leto 2024 za sofinanciranje razpisanih vsebin, znaša do 1.000.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija na ukrepu 3311-11-0024 – Programske in razvojne naloge športa.

 

OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024, v skladu proračunskimi zmožnostmi ministrstva.

 

ROK PRIJAVE

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 12. maja 2023.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/ 

 

Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53). 

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavi: 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-oddelkov-z-dodatno-sportno-ponudbo-v-osnovnih-solah-za-solsko-leto-20232024/