Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 3. 3. 2023
Rok prijave: 17. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah, ki izvajajo izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: izvajalci) v letu 2023. 

Cilj javnega razpisa je finančna podpora izvajalcem z namenom zagotavljanja sredstev za plače zaposlenih in spremljanje zavodov pri načrtovanju števila ur izobraževalnega dela, spremljanje števila udeležencev, števila zaposlenih in drugih kapacitet ter spremljanje realizacije števila ur opravljenega izobraževalnega dela.

 

OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 400.000,00 EUR.

Višina sredstev za posameznega izvajalca se izračuna tako, da se pomnoži število priznanih ovrednotenih ur z določeno vrednostjo ene ure.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 

  • so javni zavod, 
  • imajo zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih, kar se dokaže s kopijo pogodbe o zaposlitvi in 
  • imajo v šolskem letu 2022/23 vpisane udeležence izobraževanja odraslih, pri čemer so upoštevani javnoveljavni izobraževalni programi za pridobitev srednješolske izobrazbe, vključno z maturitetnim in poklicnim tečajem, ter javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba (jezikovni programi, programi splošnega in državljanskega izobraževanja).

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Izvajalci za prijavo na razpis pošljejo pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 17. 3. 2023. 

Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva. 

Vloga se odda v zaprti ovojnici z označenim nazivom in naslovom izvajalca ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih v letu 2023« in »Prijava«. Priporoča se uporaba vzorca za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije glede javnega razpisa lahko dobite pri Mihi Podržaju na tel. 01/400-54-58, vsak delovni dan od 10. do 11. ure

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj Javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2023 (gov.si)