Razpisovalec: Zavod za šport RS Planica
Datum objave: 21. 4. 2023
Rok prijave: 12. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2023/24 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno koordinacijo interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2023/24 v 16 področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin tistega področja.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Na razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.

 

Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral: 

  • enega vodjo področnega centra, 
  • enega koordinatorja za interesne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, 
  • enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati, 
  • enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofinancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC Notranjska, PC Posavje), 
  • enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2023/24, po področnih centrih. Razpisana sredstva se razdelijo na osnovi velikosti področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni centri so razdeljeni v tri skupine. 

Razpisana sredstva v skupni višini 60.000,00 EUR, ki jih prejmejo na podlagi meril iz 5. točke javnega razpisa »Merila za izbor« izbrani izvajalci področne koordinacije (področni centri).

 

Splošni in posebni pogoji ter merila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

ROKI PRIJAVE IN ODDAJA VLOG

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do najkasneje 12. 5. 2023.

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog. 

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net.  

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Mateja Reberšak Cizelj, tel. 01/434-23-91, 041/431-751, e-pošta: mateja.rebersak@sport.si), najkasneje tri dni pred potekom roka za

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavi 

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2023/24 – Šport mladih (sportmladih.net)

Razpisna-dokumentacija-PC-2023-24.pdf (sportmladih.net)