Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Datum objave: 5. 5. 2023
Rok prijave: 20. 3. 2025

 

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja C1 »Zeleni prehod«, Komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB), toplotnih črpalk (v nadaljevanju: TČ) in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote (v nadaljevanju: SS), ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025 oziroma do porabe sredstev, znaša 11.000.000 EUR.

V primeru razpoložljivosti sredstev v okviru programa RePowerEU se ta lahko uporabijo kot dodatna sredstva na tem javnem razpisu. Programsko območje izvajanja javnega razpisa je celotna Slovenija. 

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA IN IZPLAČILO 

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani največ do 45%. Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, mora v celoti zagotoviti končni prejemnik.

 

UPRAVIČENI NAMENI IN UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški so: 

a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;

b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; 

c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% priznanih upravičenih stroškov projekta. Projekti se izvajajo v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi v RS in EU.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 

Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške projekta za namen investicije v energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije od datuma oddaje vloge na javni razpis do 31. 8. 2025. 

Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške projekta za namen investicije v energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije od datuma oddaje vloge na javni razpis do 31. 10. 2025. 

Za stroške, nastale v okviru obdobja upravičenosti stroškov, za katere bodo pravilne vloge za izplačilo izstavljene najkasneje do 15. oktobra, bodo sredstva sofinanciranja končnemu prejemniku praviloma izplačana v istem koledarskem letu, skladno s proračunskimi možnostmi. 

Zadnja vloga za izplačilo mora biti izstavljena najkasneje do 31. 10. 2025

 

VLAGATELJ IN DRUGE OSEBE 

Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah. 

Vlagatelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika. 

Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

 

ODDAJA VLOGE 

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 20. 3. 2025. 

Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva: https://www.energetika-portal.si/ in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. 

Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih, o čemer bo ministrstvo na spletni strani objavilo posebno obvestilo o porabi sredstev. 

Roki za oddajo vlog so:

  • 5. 6. 2023, 20. 10. 2023; 
  • 20. 3. 2024, 20. 11. 2024; 
  • 20. 3. 2025.

O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom o izboru predstojnik ministrstva. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.energetika-portal.si/ 

 

DOSTOPNOST IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: